Medicinsk åldersbedömning av ensamkommande unga – nuläge

Barnläkarföreningen har fått ett flertal frågor om nuvarande svensk rutin för medicinsk åldersbedömning av ensamkommande unga. Sedan uppdraget gick till Rättsmedicinalverket (RMV) har BLF inte någon formell roll i åldersbedömningsprocessen, men RMV har bjudit in till dialog, både innan den nya rutinen togs fram och nyligen när den varit i bruk ungefär ett halvår.

Fram till sommaren 2015 gjordes medicinsk åldersbedömning av barnläkare. Den då använda metoden formulerades på uppdrag av Socialstyrelsen med godkännande av Migrationsverket och innefattade röntgen av handled och tänder samt en läkarbedömning.

Den dåvarande instruktionen hittar du här:

Åldersbedömning

Barnläkaren sammanvägde resultaten av undersökningens olika delar. När metodiken började tillämpas upplevdes svaren alltför vaga och Migrationsverket hade önskemål om att ta del av röntgenutlåtande utan den samlade barnläkarbedömningen. Detta förfarande riskerade att leda till att röntgenmetoderna tillskrevs en alltför stor vikt. Under de omständigheterna rekommenderade BLF medlemmarna att inte utföra åldersbedömning på Migrationsverkets uppdrag.

Regeringen fattade beslut om att återinföra medicinsk åldersbedömning 2016 och RMV fick uppdraget. RMV gjorde ett brett förberedande arbete och förde dialog med flera organisationer inför starten, där ibland BLF. Vi lämnade synpunkter på metodval, samtycke, bemötande, information, och uppföljning. Sedan mars 2017 utför RMV åldersbedömning med två undersökningar; MRT knäled och röntgen av visdomständer. Detaljerad information om metod och utlåtande finns på RMV:s hemsida.

Till och med september 2017 hade RMV skickat 5 820 utlåtanden till Migrationsverket, med resultat som nedan.

Knä slutstadium Knä EJ slutstadium Total
Tand slutstadium 2830 178 3008
Tand EJ slutstadium 1133 648 1781
Total 3963 826 4789
Ej bedömbara undersökningar N=1031

Anledning till att en undersökning svaras ut som ”ej bedömbar” är främst avsaknad av visdomständer, att det finns hinder för att göra magnetkameraundersökning, t ex metallimplantat eller metallsplitter i kroppen, eller att bildernas kvalitet inte medger bedömning. I de fall en individ har en bedömbar undersökning används den ensam som underlag för utlåtandet. Av de 1031 icke-bedömbara undersökningarna är 869 tandundersökningar. 37 individer hade varken bedömbar knä- eller tandundersökning.

Resultaten hittills är delvis oväntade. Den vetenskap som fanns vid införandet talade för att mogen bild på MRT knä borde infalla klart senare än moget utseende på tandröntgen, något som låg till grund för metodvalet. Nu visar det sig att andelen undersökta med mogen knäled men omogen tand är oväntat stor. 1133 av de undersökta fram till 30 september hade detta utfall. Vi har framfört oro över detta till RMV och önskemål om att förfarandet utvärderas.

I Socialstyrelsens etiska analys av medicinsk åldersbedömning från maj 2016 dras slutsatsen att ”Om det råder betydande osäkerhet finns det starka skäl att snarare fria än fälla eftersom det är ett större problem att inte ge någon skydd som har ett större skyddsbehov än att någon med ett mindre skyddsbehov skulle få skydd utan att ha rätt till det”. Europarådet kom i september med en rapport som ger tydligt stöd för samma förhållningssätt. Rapporten hittar du här.

RMV:s bedömningar görs med två metoder och den mest mogna fäller avgörandet. Det strider enligt vår uppfattning mot principen om att hellre fria än fälla (the benefit of the doubt). Även det har BLF framfört till RMV.


Publicerad
2017-11-12 av Anna Bärtås

forum Kommentarer

 • Tack för detta, Barnläkarföreningen! Det ökar pressen på regeringen och Migrationsverket att ändra sitt förhållningssätt och låta fler ungdomar få stanna.

  Jag önskar att fler läkare var engagerade i denna sak. Jag önskar att Läkarförbundet och Läkaresällskapet tog tydligare ställning mot denna inhumana behandling av ungdomar, som dessutom skapar ohälsa hos stora delar av svenska befolkningen.

  Ingrid Eckerman
  Pensionerad allmänläkare
  Initiativtagare till uppropet (9000 undertecknare), hemsidan och facebookgruppen (19 000 medlemmar) Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

  Ingrid Eckerman

  , 12 november, 2017 |
 • Saknar i texten ett icke-ideologiskt resonemang runt vad Barnläkarföreningen ser för metodik som ger ett bättre och mer korrekt resultat än den metodik som nu används.

  Göte Borg

  , 13 november, 2017 |
 • Tack för att ni står upp och påtalar det skeva i denna metoden.
  Elisabet Williams
  Bup Skåne

  Elisabet Williams

  , 13 november, 2017 |
 • Tack!
  Europarådet har förstått, osäkerheten och tar ställning för ett tryggare förhållningssätt, wom man utgår från att medlemssatatyerna ska följa. Men inte Sverige. Varför?

  ann egestål

  , 14 november, 2017 |
 • Finns ett enkelt problem här :
  RMV åldersbedömer ju i stunden som undersökningarna görs. Inte i stunden som barnet söker asyl.
  RMV kommunicerar ut sina resultat korrekt. Men det tolkas felaktigt, en som väntat två år på beslut och bedöms/gissas vara 19 var ju 17 när den sökte asyl. Och således har det barnet angett sin ålder korrekt.

  Men i den allmänna debatten har RMVs resultat tolkats som att lika många fuskat som RMV bedömt vara över 18. Och det blir ju helt galet.

  Daniel Håkansson

  , 14 november, 2017 |

Kommentera