Brev till regeringen angående medicinsk åldersbedömning

Barnläkarföreningen har uppmärksammat regeringen på vår oro för nuvarande metod för medicinsk åldersbedömning samt för de konsekvenser bedömningarna får. Du hittar brevet här. Referat från föreningens möte med RMV finns här.


Publicerad
2017-11-23 av Anna Bärtås

forum Kommentarer

  • Ert brev är korrekt och i rättan tid men jag tycker att ni borde tagit upp att åldersbestämning är ”junk science”. Gregor Noll, professor i folkrätt i Lund, har skrivit en artikel med titeln ”Junk Science? Four Arguments against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking Asylum” (J Internat Law 2016). Jag skrev 2 artiklar i Läkartidningen i maj och det kom instämmanden från rättsläkare och professorer i pediatrik, allmänmedicin, odontologi.
    Studier på 2000-talet har visat att kronisk stress av barn sällan ger långsammare pubertet utan oftare snabbare pubertet vilket rimligen medför snabbare benutveckling. RMV utgår från gamla data från 1900-talet. Jag var i oktober inbjuden till RMV i Lund och satt i 2 timmar och diskuterade med en rättsläkare som underkände all modern forskning utom det som stöder RMVs ledning. Vi behöver referensmaterial av stressade asiatiska barn. Det kommer vi aldrig få utan åldersbedömning kommer att grundas på irrelevanta ”normalfall”. Snabbare ut veckling = ungdomarna skrivs upp till felaktigt för hög ålder.
    Läs gärna Nolls artikel, mina artiklar och följande nya artikel: ”Childhood Social Disadvantage and Pubertal Timing: A National Birth Cohort From Australia” av Ying Sun, Pediatrcs June 2017; ledarkommentar av Marcia Herman-Giddens.

    Inge Axelsson

    , 27 november, 2017 |

Kommentera