Barnläkarföreningen ökar det internationella arbetet

Publicerad
2017-12-22 14:28:38
Uppdaterad
2017-12-22 14:59:21
Skribent
Anna Bärtås

Vid höstinternatet 2017 beslutade BLFs styrelse att se över föreningens internationella representation vilket resulterat i en riktlinje för hur denna representation bör organiseras och finansieras. Vi söker nu barnläkare intresserade av att representera BLF i IPA och EAP.

IPA (International Pediatric Association)

Sverige och BLF har under ett antal år inte haft någon formell representation i IPA. I samband med Barnveckan i Göteborg 2017 fick BLFs styrelse förfrågan från IPAs ordförande Dr. Zulfiqar Bhutta om att aktivera BLFs medlemskap och representation i IPA. Det tycks finnas ett klart intresse från IPAs sida av att ha Sverige representerat.

BLF styrelsen anser att Sverige bör vara representerat i globala pediatriska sammanhang, och de efterforskningar styrelsen gjort indikerar att IPA tycks vara den mest heltäckande globala pediatriska sammanslutningen i nuläget. BLF beslutar därför att från och med 2017 återinträda som fullvärdig medlem av IPA.

Kostnaden för IPA medlemskap beräknas uppgå till i storleksordningen 40000 kr per år.

BLF bör utse en representant för att delta vid IPAs möten. Nomineringar till denna position kan göras av BLFs styrelse eller av del- och intresseföreningar. Nomineringsperioden beslutas av BLF styrelsen och meddelas del- och intresseföreningar via delföreningsmötet eller mailledes. BLF styrelsen ansvarar för att värdera inkomna nomineringar och fattar beslutet om vem som utses.

Då det bedöms viktigt med en kontinuitet i arbetet bör mandatperioden inte vara för kort. Förslagsvis utses IPA representanten för tre år i taget, med möjlighet till förlängning efter en förnyad nomineringsprocess.

BLF styrelsen beslutar att bidrag till resekostnader i samband med representation vid IPAs möten kan beviljas med upp till 10000 kr per år.

EAP (European Academy of Paediatrics)

EAP är den pediatriska sektionen av UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes). BLF är sedan länge representerade i EAP. Kostnaden för medlemskap i EAP uppgick år 2017 till 827 euro (c:a 8200 kronor).

BLF har haft för avsikt att skicka två delegater till EAP mötena, en som representerar primary/secondary care och en som representerar tertiary care. I praktiken har dock endast en representant deltagit vid det flesta möten. I nuläget beslutar BLF styrelsen att utse en representant i första hand, men frågan om ytterligare representation kan diskuteras ånyo framöver.

EAP representanten bör utses enligt samma principer som för IPA representanten ovan, det vill säga att nomineringar till denna position kan göras av BLFs styrelse eller av del- och intresseföreningar. Nomineringsperioden beslutas av BLF styrelsen och meddelas del- och intresseföreningar via delföreningsmötet eller mailledes. BLF styrelsen ansvarar för att värdera inkomna nomineringar och fattar beslutet om vem som utses.

Även i detta sammanhang är det knappast meningsfullt med kortare inhopp, och förslagsvis utses representant till EAP också för en mandatperiod på tre år, med möjlighet till förlängt förordnande därefter.

Liksom för representationen i IPA beslutar BLF styrelsen att bidrag till resekostnader i samband med representation vid EAPs möten kan beviljas med upp till 10000 kr per år.

BLU har separat möjlighet till representation i ”Young EAP”. Eventuell finansiering av sådan representation får beslutas av BLU styrelsen utifrån BLUs budget.

EPA / UNEPSA (European Paediatric Association / Union of National European Paediatric Societies and Associations)

BLF styrelsen beslutar att tillsvidare inte aktivt delta i EPA/UNEPSA. Beslutet grundar sig i att det finns ett begränsat ekonomiskt utrymme samt ett begränsat antal personer som är villiga att ta sig an uppdrag för att representera BLF på internationell nivå. Då samarbetet med EAP enligt ovan är etablerat beslutar därför BLF styrelsen att i nuläget inte delta i ytterligare forum på europeisk nivå. Dock kan detta beslut omprövas framgent om förutsättningarna förändras.

Nomineringsperiod för mandatperioden 2018 till och med 2020

Är du eller någon du känner rätt person för att representera BLF i IPA eller EAP? Nomineringar enligt ovan skall vara BLFs styrelse tillhanda senast 2018-02-01. Välkommen med din nominering! Styrelseledamot Per Brolin tar emot nomineringarna och svarar på eventuella frågor via e-post per.brolin@doctors.org.uk.