Skrivelse till SBU och Socialstyrelsen angående skakvåld

Publicerad
2018-07-16 14:00:15
Uppdaterad
2018-07-09 14:22:48
Skribent
Anna Bärtås

I oktober 2016 publicerade SBU rapporten ”Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld” Barnläkarföreningen och andra uttryckte då oro eftersom vi ser brister i rapporten och risk för att denna tolkas felaktigt. SBU-rapporten har efter publiceringen fått stor betydelse i rättsprocesser kring misstänkt spädbarnmisshandel i många delar av världen.

Tung internationell kritik har sedan riktats både mot hur rapporten tagits fram och mot dess slutsatser. En grupp experter från brittiska Royal College of Paediatrics and Child Health har krävt att rapporten dras tillbaka på grund av bristerna och nyligen publicerades en koncensusartikel som ger en annan bild av kunskapsläget, en rapport som stöds av såväl Svenska och Norska Barnläkarföreningarna, Society for Pediatric Radiology, American Academy of Pediatrics, European Society of Pediatric Radiology, American Society of Pediatric Neuroradiology och American Professional Society on the Abuse of Children. (Choudhary AK, Servaes S, Slovis TL, et al. Consensus statement on abusive head trauma in infants and young children. Pediatr Radiol. 2018. doi:10.1007/s00247-018-4149-1)

Svenska Barnläkarföreningen känner oro för hur spädbarns hälsa och skydd tillgodoses. Vi ser behov av nationella riktlinjer kring handläggning av misstänkt barnmisshandel och obligatorisk utbildning om barn som far illa för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Vi ser med oro den osäkerhet hos anställda inom vården, socialtjänsten och rättsväsendet som spridit sig efter publiceringen av SBU-rapporten. Vi har förmedlat denna oro till Socialstyrelsen och SBU i en skrivelse Barnläkarföreningen brev SBU 180704 och fått svar att myndigheterna återkommer med sina kommentarer efter sommaren.