Angående medicinsk åldersbedömning

Hösten 2016 beslutade regeringen att införa medicinsk åldersbedömning för ensamkommande asylsökande. Samhället har ett särskilt ansvar att se till att barns rättigheter uppfylls. Att bli bedömd som barn, det vill säga att vara under 18 år, kan i asylprocessen få stora, till och med livsavgörande konsekvenser. Exempelvis har barn både enligt nationell rätt och FN:s barnkonvention specifik rätt till utbildning och skydd från missförhållanden samt en ovillkorlig rätt att behandlas lika som andra barn. Barn kan i vissa situationer också ha större rätt till uppehållstillstånd än vuxna. Bedömning av en persons ålder kan därmed få mycket stor betydelse.

Regeringen gav uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar till Rättsmedicinalverket (RMV) och efter Socialstyrelsens utredning 2016, som visade att den stora variationen i mognad av visdomständer gjorde tandröntgen till en olämplig metod, beslutade RMV att använda en kombination av tandröntgen och MR knäled.

MR knäled var vid tidpunkten en metod som teoretiskt sett föreföll rimlig, men den var samtidigt obeprövad. Under 2017 visade både RMV:s egna fynd och andra studier (exempel Ottow, European Radiology 2017) att tillväxtzonen i knäleden sluter sig tidigare än väntat. Det innebär att även MR knäled är en osäker och olämplig metod för åldersbedömning.

De metoder som idag finns tillgängliga för medicinsk åldersbedömning har alltså stora felmarginaler och det finns varken vetenskap eller beprövad erfarenhet som stöder säkra uttalanden om ålder. Det innebär i sin tur att det kan ifrågasättas om objektiva och sakligt korrekta rättsliga beslut i enlighet med krav i vår regeringsform kan fattas av förvaltningsmyndigheter och domstolar baserat på medicinska åldersundersökningar. I fall med stor osäkerhet har en viktig rättslig princip varit tvivelmålets fördel (benefit of the doubt). Om RMV hade applicerat den principen i åldersbedömningsutlåtanden skulle en tredjedel av de barn som bedömts som vuxna fram till 2017 ha blivit bedömda som barn och därmed potentiellt fått en annan rätt till såväl uppehållstillstånd, skolgång och socialt skydd.

Sammanfattningsvis innebär det faktum att beslut fattats på bristande underlag att samhället inte levt upp till sitt ansvar att tillgodose grundläggande krav på rättvis och rättssäker prövning vilket kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för enskilda barn. Både Svenska Läkaresällskapet och Statens medicinsk-etiska råd Smer har ställt krav på oberoende granskning av de medicinska metoder som används och utlåtandena som skrivs. Svenska Barnläkarföreningen ställer sig till fullo bakom dessa krav.

För Svenska Barnläkarföreningen,

Utskottet för Etik och Barnets rättigheter och styrelsen

Svenska Läkaresällskapets uttalande

Smers förslag om oberoende granskning

 


Publicerad
2018-12-21 av Anna Bärtås

forum Kommentarer

Kommentera