Stadgar

Svenska Barnläkarföreningens stadgar – reviderade 2011-04-07.

§1. Föreningen utgör en sammanslutning av svenska läkare, som huvudsakligen är verksamma inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för pediatrik och specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund.

§2. Föreningen har till uppgift att främja utvecklingen av hälso- och sjukvård för barn och ungdom bland annat genom att anordna vetenskapliga sammanträden och genom att verka för pediatrisk efterutbildning. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas fackliga intressen.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för pediatrik anordnar föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande och förslag i frågor som av Sällskapet överlämnats för utredning och yttrande.

Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion(er) i Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.

Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistföreningen inom området ”Barnaålderns invärtes sjukdomar” avger Föreningen utlåtande i pediatriska, socialpediatriska och fackliga frågor samt i övriga ärenden som överlämnas av Sveriges Läkarförbund. Det åligger Föreningen att i denna egenskap ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktige och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor.

Föreningsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna delta i beslut om frågor som avses i denna paragrafs andra stycke samt av Sveriges Läkarförbund för att kunna delta i beslut om frågor som avses i fjärde stycket.

Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

§3. Ansökan om inträde i föreningen skall inlämnas till den facklige sekreteraren. Styrelsen beslutar om inval.

För medlemskap bör svensk legitimerad läkare tillhöra Sveriges Läkarförbund. Samma gäller den som utan att vara legitimerad läkare äger behörighet att i Sverige utöva läkekonsten. Medlem bör också vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet.

§4. Till hedersledamot eller korresponderande ledamot kan på förslag av styrelsen kallas person som förtjänstfullt befrämjat föreningens syften.

§5. Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsens facklige sekreterare som informerar styrelsen härom.

Medlem, som oaktat påminnelse av skattmästaren, ej under två på varandra följande år erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Återinträde kan medges först sedan icke erlagda avgifter betalats.

Meddelande om medlems utträde resp. återinträde skall lämnas till Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet.

Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen varvid bestämmelserna i Sveriges Läkarförbunds stadgar, § 15 och i Svenska Läkaresällskapets stadgar, § 6, skall iakttas. Blir medlem utesluten ur endera av dessa sammanslutningar är han/hon även utesluten ur föreningen.

§6. Styrelsen kan efter ansökan befria medlem från årsavgift. Hedersledamot är befriad från årsavgift, så också medlem f o m det år han/hon fyller 66 år. Medlem som är befriad från årsavgift kan mot särskild avgift, motsvarande BLF:s reella merkostnad för tidskriften ifråga, få prenumeration på tidskrift som omfattas av årsavgiften. Här avses dock inte BLF:s medlemstidning som alltid ingår i medlemskap.

§7. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, två sekreterare, skattmästare samt fyra andra ledamöter. Minst en av styrelsens ledamöter skall vara underordnad läkare vid barnklinik. Därjämte väljes två styrelsesuppleanter vilka skall kallas till styrelsens sammanträden. Styrelsens ledamöter skall tillhöra såväl Sveriges Läkarförbund som Svenska Läkaresällskapet. Samtliga väljes för två år. Samtliga kan omväljas.

Ordförande, en sekreterare och två övriga ledamöter väljes vart annat år och vice ordförande, den andre sekreteraren, skattmästaren samt två övriga ledamöter vart annat.

Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid medlemsmöte och årsmöte protokoll föras och justeras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Styrelsen må inom sig utse ett eller flera arbetsutskott som från tid till annan bedöms erforderligt.

§8. Styrelsen utser ett utskott för utbildningsfrågor vars uppgift är att ansvara för specialistutbildningen och inspektionen av kliniker med specialistutbildning, specialistexamen samt fortbildning. Styrelsen utser också ett etik- och barnrättsutskott vars uppgift är att vara ett stöd till styrelsen i etiska och barnrättsliga frågor. Utbildningsutskottet och etik- och barnrättsutskottet har vardera fem ordinarie medlemmar, varav en ska vara medlem i styrelsen. Styrelsen utser ordförande, ledamöter utses för två år i taget.

§9. Förslag till styrelse upprättas av en valberedning, bestående av tre medlemmar varav en skall vara knuten till universitetsklinik, en till annan barnmedicinsk klinik och en skall vara barnläkare huvudsakligen verksam i öppen vård.

§10. Ordföranden åligger att leda föreningens och styrelsens sammanträden och att i samråd med sekreterarna uppgöra föredragningslistor.

Den facklige sekreteraren åligger att minst två veckor före varje sammanträde tillställa styrelsens ledamöter resp. föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, föra protokoll och medlemsförteckning, ombesörja förekommande korrespondens samt förvalta föreningens arkiv. Fördelningen av arbetet mellan sekreterarna beslutas av styrelsen varvid den ene förutsätts handha den vetenskapliga verksamheten, den andre de fackliga frågorna. En av sekreterarna skall fungera som ombudsman.

Skattmästaren åligger att uppta årsavgifterna, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer, utsedda av föreningen.

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen.

Ordföranden är dessutom skyldig att inom en vecka utlysa styrelsesammanträde om två styrelseledamöter så påfordra.

Fråga eller frågor som föreningen skall uppföra på Läkaresällskapets fullmäktigemötes arbetsordning bör behandlas på ordinarie möte med föreningen och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

§11. Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företages när begäran härom framställes.

För bordläggning av ärenden vid föreningsmöte erfordras att fem medlemmar förenar sig i begäran därom. En fråga må bordläggas för andra gången endast om majoriteten så beslutar. Om frågan förekommer för tredje gången skall den avgöras.

Vid val sker omröstningen öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgör lotten.

§12. Föreningen bör hålla minst två sammanträden årligen.

Extra sammanträde må hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant påkallat eller då minst tio föreningsmedlemmar tillställt ordföranden skriftlig anhållan härom.

Årsmöte hålles under månaderna januari – maj. Skriftlig kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar i förväg.

Vid årsmötet skall föreningen:

 1. utse ordförande att leda förhandlingarna.
 2. utse två justeringsmän.
 3. granska styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet.
 4. välja styrelse enligt §7.
 5. för tiden till nästa årsmöte välja två revisorer och två revisorssuppleanter
 6. välja ledamöter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och suppleanter för dessa i enlighet med Sällskapets stadgar §9.
 7. välja högtidsföreläsare för nästa årsmöte.
 8. utse valberedning.
 9. fastställa årsavgiften

§13. Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen.

Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmar samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande.

Beslut om ändring av stadgarna skall underställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund för godkännande och träder i kraft därefter.

§14. Inom BLF (Svenska Barnläkarföreningen, Läkaresällskapets sektion för Pediatrik) finns delföreningar som representerar olika pediatriska områden eller andra intressegrupperingar (t.ex. barnläkare under utbildning).

Delföreningarnas syfte är bl.a.

 1. Att främja vetenskap och utbildning inom ett specifikt pediatriskt område eller intresseområde.
 2. Att bidra med utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten.
 3. Att utveckla nationella vårdprogram inom delföreningens område.
 4. Att besvara remisser och andra förfrågningar från BLF:s styrelse.

En delförening inom BLF skall uppfylla följande krav:

 1. Delföreningen skall ha stadgar där det framgår att föreningen är en delförening till BLF med ovanstående syften. Vid stadgeändring skall de nya stadgarna skickas till BLF för godkännande.
 2. Delföreningen skall ha en av dess medlemmar vald styrelse.
 3. Delföreningen skall ha ett medlemsmöte minst en gång årligen.
 4. Delföreningen skall ha en medlemsförteckning som skall uppdateras minst en gång årligen.
 5. Styrelsesammansättning, årsmötesprotokoll och medlemsförteckning för delföreningen skall skickas till BLF:s styrelse minst en gång årligen för kännedom. En delförening har rätt att ta ut en medlemsavgift från medlemmarna i delföreningen.

Till sidans topp


access_time 2016-04-05 11:56:15