Barns journal via nätet

Allt fler regioner och landsting inför tillgång till journal via nätet. Frågan har väckt engagemang och oro hos barnläkare. Vi ser risker med systemet, inte minst i situationer när barn misstänks fara illa. Det finns ett nationellt regelverk för journal via nätet som Inera AB står bakom. Riktlinjerna formulerades tyvärr utan en föregående omsorgsfull barnkonsekvensanalys. Det får till följd att ett orimligt stort ansvar läggs på vårdgivarna att skapa lokala regelverk för att tillgodose barns rättigheter och skyddsbehov. Med detta som bakgrund har Barnläkarföreningen skrivit till Inera AB med begäran om en barnkonsekvensanalys. Flera barnläkare har hittills förtjänstfullt bidragit med sin kompetens till Inera AB och vi hoppas att detta samarbete kan utvecklas och leda till ett för barn bättre regelverk.

Skrivelsen hittar du här.

Tills vidare behöver barnläkare vara vaksamma på situationer då det är olämpligt att en vårdnadshavare har tillgång till barnets journal och ta reda på vilka regler som gäller i den egna verksamheten. Vi kan även uppmärksamma IT-avdelningar på sjukhusen om att säkra rutiner behöver tas fram lokalt för att kompensera för det bristande nationella regelverket.

 


Publicerad
2017-03-13 av Anna Bärtås
Uppdaterad
2017-03-14 17:40

forum Kommentarer

Kommentera