Uttalande angående icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar

Med anledning av den aktuella diskussionen kring icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar önskar BLF framföra följande sammanfattning av föreningens syn på frågan:

BLF har tidigare uttalat sig i frågan och hänvisade då såväl till Lagen om omskärelse (2001:499) som till Socialstyrelsens rapport om rätten att få även icke-medicinskt motiverad omskärelse inom Hälso- och sjukvården (S 2005/7490/SK), vilken ledde till en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting att landstingen bör erbjuda denna behandling (SKL dnr 08/4062).

BLF hänvisade också till Barnkonventionen och de artiklar som i tur och ordning berör religionsfrihet (artikel 2), barnets bästa (artikel 3), barnets rätt att bli hörd (artikel 12) och avskaffandet av traditionella sedvänjor skadliga för barnets hälsa (artikel 24).

BLF underströk dels betydelsen av information till vårdnadshavarna om riskerna med ingreppet, dels det önskvärda i att samråda med trossamfund för att utveckla alternativ till kirurgisk omskärelse, som t ex en rituell symbolisk omskärelse, som på sikt kan ersätta omskärelse. Tills sist poängterades att strävan i möjligaste mån bör vara att barnet/den unge mannen själv ska få ta ställning till omskärelse.


Publicerad
2019-10-11 av Per Brolin

forum Kommentarer

Kommentera