Stadgar

§ 1 Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning genom publiceringsverksamhet inom det pediatriska området. Stiftelsen skall äga och utgiva tidskriften Acta Paediatrica.

§ 2 Stiftelsens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av fem medlemmar med två suppleanter.

§ 3 Stödjande medlem är varje svensk barnläkare, som till stiftelsens grundfond inbetalat en engångsavgift av kr 25,-.

§ 4 Årsmöte hålles i anslutning till ett av Svenska Barnläkarföreningens sammanträden dock före den 1 juni. Till detta sammanträde behöver kallelse endast ske på samma sätt och på samma gång som kallelse sker till barnläkarföreningens sammanträde.

§ 5 På de stödjande medlemmarnas årsmöte skall följande frågor avhandlas:

a) Val av ordförande vid årsmötet
b) Utseende av sekreterare vid årsmötet jämte två justeringsmän
c) Upprättande av närvaroförteckning och röstlängd
d) Fråga om mötet sammankallats i behörig ordning
e) Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelse
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid den framlagda redovisningen omfattar
g) Val av styrelse och revisorer jämte suppleanter för dessa
h) Utseende av en eller flera utgivare av vilka en skall vara ansvarig utgivare
i) Andra frågor, vilka av styrelsen eller av enskild medlem hänskjutits till årsmötet

Tidskriftens ansvarige utgivare kan utses av årsmötet tills vidare. Extra sammanträde hålles när styrelsen, revisorerna eller minst tio av de stödjande medlemmarna så påfordrar. Beslut fattas vid årsmötet med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 6 Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter väljes för en tid av tre år vid årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång, skall stiftelsens styrelse utse ny ledamot för tiden intill nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

§ 8 Styrelsen utser inom sig ordförande, skattmästare och sekreterare samt äger rätt att då så erfordras med sig adjungera lämpliga personer för särskilt uppdrag.

§ 9 Styrelsen utser redaktörer samt andra medlemmar av redaktionen.

§ 10 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om minst tre ordinarie medlemmar eller suppleanter är närvarande.

§ 11 Styrelsen är skyldig att föra förteckning över stiftelsens stödjande medlemmar.

§ 12 För stiftelsen skall föras räkenskaper, vilka skall avslutas den 31 december varje år.

§ 13 För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utses två revisorer jämte två suppleanter för en tid av tre år. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad revisor.

§ 14 Senast 1 april varje år skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisorer, vilka inom en månad skall avgiva sin revisionsberättelse med angivande, huruvida de tillstyrker fastställande av balansräkning och resultaträknig och ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

§ 15 Styrelsen disponerar stiftelsens tillgångar med undantag av stiftelsens grundfond.

§ 16 Stiftelsens grundfond utgöres av de engångsavgifter, vilka inbetalts av de stödjande medlemmarna. Stiftelsens grundfond skall årligen tillföras räntan på grundfondens kapital.

§ 17 Upplösning av stiftelsen eller ändring av dess stadgar kan ske endast genom beslut vid ordinarie årsmöte, fattat med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, och sådant beslut skall för att bli gällande bekräftas av ett följande extra eller ordinarie årsmöte. I kallelse till årsmöte, där fråga om föreningens upplösning eller ändring av dess stadgar avses förekomma, skall tillkännagivande därom delgivas medlemmarna i samband med kallelsen.

§ 18 Om stiftelsen upplöses skall stiftelsens behållna förmögenhet tillfalla Svenska Läkarsällskapet för att tillgodogöras den pediatriska forskningen


access_time 2016-04-05 12:14:25

event Kalender