Skrivelse 2012-04-04

Minnesanteckning från möte på Socialstyrelsen 4/4‐2012

”Informellt möte angående ev. samverkan med framtagande av informationsmaterial till föräldrar ang. icke‐medicinsk omskärelse av pojkar enligt BLFs yttrande i detta ärende.

Deltagare : För BLF (enligt uppdrag av Olle Söder) :Staffan Jansson ,Gisela Dahlquist

Från Socialstyrelsen :Lars‐Erik Holm, Anders Printz

Från Socialstyrelsens sida klargjordes inledningsvis att man som myndighet givetvis inte kunde bidra till något som kan uppfattas värderingsmässigt strida mot lagen(2001:499) om icke‐medicinsk omskärelse av pojkar. Å andra sidan sympatiserade man i princip med ambitionen att ge en korrekt information och även barns rätt till medbestämmande i vården . Vidare framhölls att hälso‐ och sjukvårdens personal kan behöva stöd t.ex. i frågor som gäller vilken information som ska lämnas till familjen och hur pojkens inställning ska klarläggas. I detta skulle samarbete med BLF kunna ske.

Från BLFs sida klargjordes att vi insåg svårigheten och att ambitionen på intet sätt var att driva en ”kampanj” utan att skapa underlag för en likartad information om vad ingreppet innebär inkluderande att barnets inställning så långt som möjligt ska respekteras i enlighet med lagtexten. Vi framhöll att många föräldrar också kan ha funderingar kring barnets rätt att själva säja nej till ingreppet eller vara oeniga i frågan. BLFs ställningstagande syftar till ett långsiktigt arbete med att minska istället för att öka frekvensen av ingreppet ,som vi menar strider emot barnets rätt till integritet.

Lars‐Erik Holm menade att frågan om omskärelse också kunde vara av intresse för Socialstyrelsen i den mer övergripande frågan om patienters rätt till medbestämmande i vården i enlighet med vad som skrivs i HSVL om vuxnas rätt till information och rätt att säga nej till vårdinsatser. Anders Printz hade fått brev från Islamic Medical Ass. i denna fråga. Anders Printz skulle förmedla adress till denne skribent för ev. senare inbjudan från BLF till samråd.

”Sammanfattningsvis föreslogs fortsatt samråd och ev. senare möte i Socialstyrelsens etiska råd. Konkret förslogs att BLF skulle kunna inbjuda till ett informellt möte (ex. vis på Läkaresällskapet)om denna fråga med deltagande av representanter från såväl en islamisk som en judisk läkarförening ,företrädare för Socialstyrelsen samt ev. också Barnombudsmannen. ”

Vid pennan Gisela,  granskat av Staffan


access_time 2014-05-20 13:29:26

announcement Nyheter

event Kalender