Barn, klimat och hälsa

Varje barnläkare har ett ansvar för att bidra till att minska världens klimatförändringar och därmed verka för att de globala målen uppnås. Klimatförändringar orsakade av växthusgaser utgör 2000-talets största globala hälsoproblem. För barnläkare är dessa frågor särskilt viktiga eftersom risken att barn drabbas av skada och sjukdom till följd av klimatförändringar är ökad och är enligt WHO nästan femfaldigad för barn under 5 år. Barnläkarföreningen uppmanar därför sina medlemmar att engagera sig i det förebyggande och adaptiva arbetet kring klimat och hälsa.
De negativa effekterna av klimatförändringen ökar snabbt. Antalet väderrelaterade katastrofer i världen har ökat med 46 procent sedan år 2000. Till detta kommer växande problem med torka, svält, svåra värmeböljor, spridning av infektioner som borrelia, TBE och denguefeber.
Barn är fysiskt och psykiskt känsligare än vuxna och behöver växa upp under trygga förhållanden för att utvecklas. Både direkta och indirekta klimateffekter skadar barnets miljö och infrastruktur, med risk för föräldraseparationer, posttraumatisk stress och avbruten skolgång. Sverige är fortfarande relativt förskonat, men ökande temperaturer, fler väderhändelser och flyktingströmmar kommer påverka oss allt mer, både direkt och indirekt.
Världens ledare har i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling enats om att lösa klimatkrisen, att minska ojämlikheter, att avskaffa extrem fattigdom och att främja fred och rättvisa under perioden 2016-2030. Om vi som barnläkare bidrar till uppfyllandet av de globala målen och minskade klimatförändringar så kommer vi även att möjliggöra samhällsförändringar som får positiva effekter på barns hälsa i allmänhet, t ex genom ökad fysisk aktivitet och bättre kost.

BLF vill uppmana varje barnläkare i Sverige att ta ansvar genom att:

  1. Tillägna sig kunskap om klimatförändringar, globala hälsofrågor samt strategier för att motverka ohälsa till följd av klimatförändringar
  2. I sin egen vardag och verksamhet implementera denna kunskap
  3. Bidra till kunskapsspridning både inom professionen och i samhället i stort
  4. Stödja en utveckling som minskar utsläpp av växthusgaser och som främjar omställning till ekologiska energisystem såväl lokalt, som inom sjukvården och i samhället i stort

access_time 2017-11-22 21:46:18