Verksamhetsberättelse 2012

Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningen, 2012

VB_BLF-2012

Verksamhetsåret präglades av frågor som krävde stort engagemang. Ordf. och del av styrelsen nyvaldes under Barnveckan i Borås. Utöver så gott som dagliga e-mailkontakter i olika frågor har styrelsen haft 7  sammanträden, inkl. ett internat under två dagar samt tre telefonmöten. BLF formerade ett forskningsutskott lett av vetenskaplige sekr. Petru Liuba samt en grupp, ledd av v.ordf. Jonas Ludvigsson, med uppgift att ge kontinuitet för Barnveckan.

Medlemmar

Antalet medlemmar i BLF var vid senaste årsskiftet 1949 barnläkare, en ökning med 32 personer. 450 medlemmar är 67 år eller äldre. I Sverige finns sammantaget 2941 barnläkare i SoS’s register av vilka är 2024 är 65 år och yngre. Av dessa är 1068 kvinnor.

Möten och utbildningsaktiviteter

Barnveckan arrangerades i Borås, mellan 23–27 april 2012 av Barn- och ungdomsmedicin inom Västra Götalandsregionen. Mötet lockade drygt 600 deltagare att anmäla sig till det spännande programmet. Seminarier och föreläsningar hölls på Kårhuset och på Högskolan. Ett uppmärksammat symposium handlade om ungdomars dataspelande och om detta ska ses som riskfyllt eller utvecklande. Panelen ledd av filmkritikern och  programledaren Orvar Säfström intog den senare ståndpunkten vilket inte helt delades av alla i publiken. En annan programpunkt var hur det gick för transplanterade barn på längre sikt, med flera intressanta
presentationer. Förutom tillgång till givande vetenskap och medicinsk erfarenhet fick deltagarna möjlighet att uppleva det kulturella Borås genom olika intressanta kulturarrangemang. En höjdpunkt var en middag kryddad med evidensbaserad sjukvårdsfokuserad underhållning på Borås Stadsteater. Barnveckan hade som vanligt lockat många sponsorer och ekonomin gick därför ihop.

Den Medicinska Riksstämman 2012 hade ”Framtidens Hälsa” som tema. Den avhölls som vanligt i Älvsjö utanför Stockholm och krävde för första gången konferensavgift även för medlemmar i Läkaresällskapet. Detta medförde att antalet delegater blev det lägsta någonsin, cirka 6 000 personer, jämfört med 28 000 år 1990! Detta var nog också en viktig orsak till att även pediatrikdelen hade färre besökare och posters. Pediatrikprogrammet hade trots detta ett intressant innehåll med flera symposier och många inbjudna. Det handlade bl.a. om utredning och behandling av autism, smärtbehandling hos barn och hormonstörande kemikalier i miljön.
Hugo Lagercrantz höll ett bejublat föredrag som högtidsföreläsare med föredragstiteln ”neonatal stress från nyfödd till emeritus” och Johan Eriksson från Helsingfors som gästföreläsare om hur påverkan tidigt i livet kan ge adult hälsa och sjukdom. Gästföreläsaren John Gregory från Cardiff höll ett intressant föredrag om hur den pediatriska konsultationen kan förbättras med en evidensbaserad ansats, med exempel från diabetesområdet.

Barnläkaren

Medlemstidningen Barnläkaren utkom under året som vanligt med 6 temabaserade nummer inom viktiga ämnesområden. Den mångårige medarbetaren och kulturredaktören Carl Lindgren lämnade redaktionsrådet och ersattes under året av Lina Schollin-Ask. Redaktionsrådet har årligen 5 sammanträden för att diskutera kommande nummer. Medlemmarna har under året varit aktiva med debattinlägg och i återkommande sektioner
som behandlar aktuella barnläkarfrågor, såsom ”Svar direkt”. ”Barnläkaren” välkomnar fler debattinlägg, artiklar och annat material från medlemmarna. Medlemsbladet finansieras delvis med annonsintäkter. Dessa har minskat något och ett ökat antal annonser har setts som nödvändigt för att kunna upprätthålla kvaliteten i trycket och utgivningen. BLFs medlemmar får också den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica som medlemsförmån och uppmanas också att bidra med vetenskapliga manuskript till denna. Stiftelsen Acta Paediatrica som sammanträder under Barnveckan varje år önskar också fler medlemmar.

Remissvar och skrivelser

BLF får årligen ett stort antal remisser, skrivelser och frågor från departement, myndigheter, organisationer, media och enskilda individer. Svar lämnas i fall frågan är relevant för BLF och sakkunskap finns. Ett tiotal formella remisser som kommer direkt från departementen eller via SLS/ SLF besvaras varje år med hjälp av sakkunskap i styrelsen, delföreningarna eller bland enskilda medlemmar. Som vanligt har läkemedelsfrågor dominerat. Även remisser om barns rättigheter, vårdorganisation och myndighetsregulatoriska frågor för läkare har besvarats. Synnöve Lindemalm, Stockholm, tackas särskilt för hennes stora engagemang och arbete för läkemedelsfrågor för barn.

Nomineringar till priser och råd

Pristagarna i Young Investigator Award utses av ordföranden i Stiftelsen Acta Paediatrica i samarbete med chefredaktören för tidskriften med samma namn, samt av ordföranden i Svenska Barnläkarföreningen. Det svenska priset delas ut under Barnveckan. I år gick det till Dr. Hanna Norberg för hennes artikel ”Antenatal corticosteroids for preterm birth: dosedependent reduction in birthweight, length and head circumference” (Acta Paed. 2011; 100: 364-369). Det utländska priset tilldelades Dr.Silva Bressan från Italien för hennes artikel ”Bacteremia in Feverish Children Presenting to the Emergency Department: a retrospective study and literature review” Acta Paed. 2012; 101: 271-277.)

BLF’s medlemmar föreslås/nomineras ofta till olika råd och nämnder och är representerade i flera nationella grupper och utredningar. BLF vill tacka de medlemmar som engagerat medverkar i detta viktiga samhällsarbete för barn. BLF är också engagerat i olika internationella vetenskapliga sammanslutningar med fokus på pediatrik. Bland dessa ingår Nordisk Pediatrisk Förening och European Academy of Paediatrics. BLFs ordf. valdes till
ledamot i org. kom..för Int. Congress of Pediatrics i Melbourne, aug. 2013.

Viktiga frågor

Översynen av läkarnas och särskilt barnläkarnas specialistindelning och revideringen av målbeskrivningarna för specialistutbildningen krävde stora insatser under året, vilket fr.a. engagerade utbildningsutskottet. Kurser under ST var också en stor fråga. Ökade flexibilitet kring kursernas organisation och format bedömdes som mycket viktigt och flera konstruktiva förslag i denna fråga lades fram. IPULS snabba och oväntade nedläggning och konsekvenserna för kurscertifiering och SPURinspektioner blev källa till mycket arbete och engagemang från styrelsen, utbildningsutskottet och BLFs SPUR-inspektörer. Osäkerheten kring den framtida organisationen minskade i slutet av året då SoS meddelade sitt engagemang och en acceptabel lösning av SPURorganisationen och inspektionerna meddelades från SLF.

Hemsidan

Annonsering av arrangemang och konferenser sker på BLFs hemsida. BLF tackar för medlemmarnas aktivitet att hålla hemsidan uppdaterad via webmaster Marianne Bergström.

April 2013, Olle Söder, ordf. BLF

Till sidans topp


access_time 2014-05-15 16:14:05