Fortbildning för specialister

BLFs rekommendationer avseende fortbildning för specialister i pediatrik

Som grund ligger Svenska Läkarförbundets Fortbildningspolicy och Svenska Läkaresällskapets policydokument ”Läkares fortbildning”. Dessa dokument bör utgöra bas i dialogen mellan Verksamhetschef och anställd specialist.
Ett förtydligande av ansvarsfördelningen mellan verksamhetschef och anställd barnläkare avseende fortbildningsfrågor utgör grund för att nå ett gott samarbete, en barnläkarbemanning med rätt och hög kompetens och därmed bättre möjligheter till utveckling och måluppfyllelse för aktuell verksamhet.

Vem ansvarar för vad?

 • Verksamhetschef (VCh) ansvarar för att förmedla Verksamhetens Uppdrag, mål och plan för att nå dessa för verksamhetens barnläkare.
 • VCh skall verka för att grundsynen på Fortbildning inom verksamheten präglas av att behov av ny kunskap är ett kontinuum, allt från grundutbildning inom Läkarprogrammet till AT-ST och fortbildning som specialist under hela den yrkesverksamma perioden. Behovet är både verksamhetens och den anställde specialistens.
 • VCh bör utse fortbildningsansvarig (på vissa orter egen Studierektor) för specialister inom verksamheten, definiera dennes uppdrag, ekonomiska ramar och tjänstgöringsgrad för uppdraget.
 • VCh ska inkludera kostnader för fortbildning i verksamhetens budget och redovisa detta för barnläkargruppen.
 • VCh ansvarar för att förtydliga den enskilde barnläkares uppdrag, mål och plan för verkställande.
 • VCh ansvarar för ekonomi och att den anställde frigörs från andra uppdrag efter behov under aktuell fortbildning.
 • Barnläkaren ansvarar för att inventera vilka kunskaps- och kompetensområden vederbörande behöver fortbildning inom.
 • …men VCh har alltid rätt ur ett verksamhetsperspektiv prioritera vilket kompetensområde som är viktigast att arbeta med just nu, och kan också se och föreslå ett kompetensområde som verksamheten har behov av.
 • Barnläkaren ansvarar för att söka och föreslå rätt metod för kunskap (kongress, kurs, Kollegialt nätverk, auskultation, etc)
 • Barnläkaren ansvarar för att fortbildningen genomförs och att den kommer verksamheten till godo enligt överenskommen plan med VCh.

Fortbildningsplan

I varje ” Utvecklingssamtal” bör Fortbildningsplan göras i dialog mellan VCh och anställd specialist. I denna skall det förtydligas VCh respektive Barnläkarens ansvar. Det skall tydligt framgå VCh ansvar för ekonomi, att den anställde frigörs från andra uppdrag efter behov under aktuell fortbildning, att möjlighet ges till presentation inom verksamheten om det är relevant samt för implementering av aktuell kunskap. Det skall tydligt framgå att Barnläkaren har eget ansvar för att genomföra överenskommen fortbildningsaktivitet och efter bästa förmåga implementera nyvunnen kunskap.
VCh och Barnläkaren bör tillsammans definiera alla delar av barnläkarens uppdrag för att därmed tydliggöra olika förväntade kompetensområden och behovet av fortbildning inom dem.
Exempel på olika kompetensområden som kan tas upp i ett sådant dokument:

 • Ev primärjourkompetens – (behövs t.ex. ny CEPS/APLS?)
 • Ev fördjupat medicinskt kompetensområde
 • Ev Bakjoursuppdrag
 • Ev Administrativa uppdrag
 • Ev Forskningsuppdrag
 • Ev Chefsuppdrag
 • Ev handledaruppdrag

Varje deluppdrag har sitt behov av kompetens och en plan bör upprättas för att nå och upprätthålla denna kompetens; det vill säga en fortbildningsplan.

Hjälpmedel
Kompetenstrappa för läkarens livslånga lärande (Bilaga 1) kan vara till god hjälp som diskussionsunderlag vid samtal Barnläkaren – VCh och för att identifiera behov av kompetensförstärkning.


access_time 2019-04-29 23:44:25