Angående medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar.

Barnläkarföreningen presenterar sin syn på medicinska medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. Dokumentet är skrivet av Barnläkare Anders Hjern.

Sedan början av 2000-talet har Migrationsverket ibland använt sig av röntgenundersökningar av visdomständer och/eller handled för att bedöma asylsökandes ålder när denna varit oklar. Socialstyrelsen tog 2008 (Dnr 50-11739/2008 ) ställning mot användande av dessa metoder för åldersbedömning i tonåren, på grund av metodernas breda felmarginaler. Efter påtryckningar från regeringen utarbetade Socialstyrelsen ett nytt ställningstagande som publicerades i juni 2012 där man rekommenderade en medicinsk åldersbedömning av asylsökande baserad på en barnläkarundersökning och röntgen av handled och visdomständer (Dnr 31156/2011). Något nytt vetenskapligt underlag som stöd för detta ändrade ställningstagande presenterades inte. Svenska Barnläkarföreningen (BLF) gavs aldrig möjlighet att lämna synpunkter på detta ställningstagande, och har hela tiden hävdat att röntgenundersökningar av handled och visdomständer inte möter de krav som man har rätt att ställa på en metod för att bedöma ålder hos asylsökande ungdomar (Se också Läkartidningen 2014-07-22; http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/07/Barnlakarforeningens-instruktion-uppmarksammar-skelettmognad/

Under 2013 fick BLF möjlighet att skriva en modifierad instruktion för åldersbedömningar av asylsökande ungdomar, efter överläggningar med Socialstyrelsen (se https://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/2014/05/Instruktion_Barnmedicinsk-aldersbedomning-BLF_140116.pdf). I denna understryker vi vikten av den psykosociala anamnesen i barnläkarundersökningen och tonar ned betydelsen av röntgenmetoderna. Vi betonar också att bedömningen ska beakta undersökningarnas stora felmarginal och att det ska vara en barnläkare med särskild kompetens som ska göra den övergripande bedömningen av samtliga undersökningsmoment. För att försäkra oss om detta kom vi överens med Migrationsverket om att de enskilda momenten i undersökningen inte skulle lämnas vidare till dem. Instruktionen godkändes av Migrationsverket och Socialstyrelsen i oktober 2013 och utifrån denna skrevs därefter kontrakt med Sachsska barnsjukhuset i Stockholm och barnkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Under våren och sommaren 2014 genomförde Sachsska barnsjukhuset ett trettiotal åldersbedömningar enligt instruktionen. Endast i några enstaka fall gjordes bedömningen att det förelåg ett tillräckligt underlag för att föreslå en ändrad ålder, för övriga bedömdes den uppgivna åldern som sannolik, med beaktande av metodernas stora osäkerhet. I muntlig kommunikation med Sachsska Barnsjukhuset uttryckte Migrationsverket sin förvåning över dessa resultat, och man initierade ett arbete som i juni 2014 ledde fram till ett internt rättsligt ställningstagande RCI 13/2014. Där står det bland annat i direkt strid med BLF:s instruktion att ” Det är Migrationsverket som ska avgöra om den sökande har uppfyllt sin bevisbörda. Utlåtandet från den sakkunnige läkaren ska bedömas tillsammans med underlaget för den medicinska åldersbedömningen, d.v.s. tand- och handledsröntgen samt den barnpediatriska undersökningen.” Med stöd av detta dokument har Migrationsverket därefter hävdat att ett utlåtande om en medicinsk åldersbedömning som inte innehåller resultat från röntgen av handled och visdomständer har ett ”lågt bevisvärde”. För oss i BLF är det uppenbart att man på detta sätt vill komma ifrån att det är den medicinskt kompetente barnläkaren som gör den samlade bedömningen av de olika medicinska undersökningsmomenten. Istället lägger man denna uppgift på Migrationsverkets handläggare, som uppenbart saknar den kompetens som krävs för denna medicinskt kvalificerade bedömning.

För oss barnläkare skapar detta en etiskt oacceptabel situation där vi inte kan garantera att våra patienter, dvs de asylsökande ungdomarna, får en medicinskt kompetent bedömning. Sachsska Barnsjukhuset genomför därför inte längre några medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. BLF kan inte heller uppmana sina övriga medlemmar att göra sådana undersökningar, så länge denna praxis råder på Migrationsverket.

Vi är medvetna om att detta ställer många asylsökande ungdomar i en svår situation när man söker stöd för att korrigera en felaktig ålder som man fått sig tillskriven av Migrationsverket. Vi vill därför peka på att rådande regelverk ger möjlighet att lägga fram andra former av bevis för en felaktig ålder än resultat av medicinska undersökningar. Exempel på sådana bevis är till exempel bedömningar av psykosocial mognad av personer som känner ungdomen väl och har stor erfarenhet av arbete med ungdomar, som lärare, idrottsledare eller behandlingspersonal inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I juni meddelade Socialstyrelsen att man ånyo ska utreda frågan om åldersbedömningar. Det är BLF:s förhoppning att man i denna utredning kommer att omvärdera röntgenundersökningarnas betydelse i medicinska åldersbedömningar i övre tonåren. Vi hoppas också att Socialstyrelsen denna gång gör en mer gedigen analys av de etiska frågeställningarna, med särskilt fokus på det informerade samtycket, samt att man också utvärderar de bedömningsinstrument för psykosocial mognad som utvecklats i Storbritannien.


Publicerad
2015-07-17 av Jonas Ludvigsson
Uppdaterad
2015-07-20 19:53

forum Kommentarer