Vårdprogram och riktlinjer

För att uppdatera eller skicka in nya vårdprogram, maila webmaster@barnlakarforeningen.se

TitelOmrådeLänk
A1 Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barnAllergi och AstmaVisa
A2 HembesökAllergi och AstmaVisa
A3 Omvårdnadsbidrag och ersättning för merkostnaderAllergi och AstmaVisa
A6 Vaccination – riktlinjer vid allergifrågeställningAllergi och AstmaVisa
A7 Besök i skola/förskolaAllergi och AstmaVisa
A8 Transition-övergång från barn till vuxenvårdAllergi och AstmaVisa
A9 Mall för ifyllande av Luftvägsregistret (LVR)Allergi och AstmaVisa
B1 Astma hos småbarn. Terminologi och diagnoser Allergi och AstmaVisa
B2 Klassificering av astma med hänsyn till funktion och medicinering hos barn över 4 årAllergi och AstmaVisa
C1a1 Ananmesformulär – nybesök Långversion (0 – 6 år)Allergi och AstmaVisa
C1a2 Anamnesformulär – nybesök Långversion (7-17 år)Allergi och AstmaVisa
C1b Anamnesformulär – nyversion KortversionAllergi och AstmaVisa
C2 Anamnesformulär – återbesökAllergi och AstmaVisa
C3 Frågeformulär användbara vid astmakontrollAllergi och AstmaVisa
C4 PricktestAllergi och AstmaVisa
C5 Provokation i ögonAllergi och AstmaVisa
C6 Provokation – födoämnesallergiAllergi och AstmaVisa
C6 ProvokationsprotokollAllergi och AstmaVisa
C6 MjölkprovokationAllergi och AstmaVisa
C6 Äggprovokation med äggpulverAllergi och AstmaVisa
C6 Äggprovokation med tillagat äggAllergi och AstmaVisa
C6 Veteprovokation med formfranskaAllergi och AstmaVisa
C6 FiskprovokationAllergi och AstmaVisa
C6 SojaprovokationAllergi och AstmaVisa
C6 HasselnötsprovokationAllergi och AstmaVisa
C6 JordnötsprovokationAllergi och AstmaVisa
C6 Jordnöt, provokation snabbspårAllergi och AstmaVisa
C6 Återintroduktion MjölkAllergi och AstmaVisa
C6 Återintroduktion ÄggAllergi och AstmaVisa
C6 Jordnöt, återintroduktion/hemprovokationAllergi och AstmaVisa
C7 FPIES – provokationAllergi och AstmaVisa
C7 FPIES provokationsdoserAllergi och AstmaVisa
D2 Vilka bör utrustas med adrenalin som anafylaxiberedskapAllergi och AstmaVisa
D3 Allergisk rinokonjunktivitAllergi och AstmaVisa
D4 Bi- och getingallergiAllergi och AstmaVisa
D5 Urtikaria o angioödemAllergi och AstmaVisa
D6 Eksem hos barn och ungdomarAllergi och AstmaVisa
D7 Allergi mot komjölkAllergi och AstmaVisa
D8 LatexallergiAllergi och AstmaVisa
D9 Akut astmaAllergi och AstmaVisa
D10 Underhållsbehanding av astmaAllergi och AstmaVisa
D11 Ansträngningsutlösta andningsbesvärAllergi och AstmaVisa
D13 Oral immunterapi (OIT) jordnötAllergi och AstmaVisa
D14 Handläggning vid akuta läkemedelsreaktionerAllergi och AstmaVisa
D15 Utredning vid misstänkt överkänslighet mot lokalbedövningsmedelAllergi och AstmaVisa
D16 FPIESAllergi och AstmaVisa
D17 Behandling av allergiskareaktioner vid långt QT-syndrom (LQTS)Allergi och AstmaVisa
E1 Egenvårdsplan anafylaxiAllergi och AstmaVisa
E2 Egenvårdspla astmaAllergi och AstmaVisa
E3 Egenvårdsplan förkylningsastmaAllergi och AstmaVisa
F1 Anafylaxi 2015 (rev 2021) – Svensk förening för AllergologiAllergi och AstmaVisa
F2 Allergen innunoterapi/ AIT (2019) – Svensk förening för AllergologiAllergi och AstmaVisa
F3 Eosinofil esofagit (2020) BLF-Svensk förening för Gastroenterologi, hepatologi och nutritionAllergi och AstmaVisa
F4 Komponenthandboken (2020) – Kunskapscentrum Matallergi Barn, Sachsska barn och ungdomssjukhuset och Region StockholmAllergi och AstmaVisa
Vårdprogram för barn med trakealkanyl. Länk till nationella rekommendationer för trakeotomi.LungmedicinVisa
SpontanpneumothoraxLungmedicinVisa
Persisterande Bakteriell Bronkit (PBB)LungmedicinVisa
Pleuravätska vid bakteriella pneumonier inklusive pleuraempyemLungmedicinVisa
BronkiektasierLungmedicinVisa
HögflödesgrimmaLungmedicinVisa
Högflödesgrimma-KortversionLungmedicinVisa
Primär Ciliär Dyskinesi (PCD)LungmedicinVisa
PCD diagnostik-flödesschemaLungmedicinVisa
Vårdprogram tuberkulos. Länk till Svenska Infektionsläkarföreningen.LungmedicinVisa
Pediatrisk Bronkoskopi indikationer, provtagning, interventionerLungmedicinVisa
Nationell PM: Medicinsk rutin för handläggning av misstänkt spädbarnsmisshandel (upp till 2 års ålder)Barn som far illaVisa
Nationell checklista för medicinsk utredning och samverkan vid misstänkt misshandel av unga barnBarn som far illaVisa
Region Östergötlands PM om Anmälan vid oro för att barn far illaBarn som far illaVisa
Rikshandboken i barnhälsovård - Tecken på att barn far illaBarn som far illaVisa
Barnmisshandel (internetmedicin.se)Barn som far illaVisa
Checklista Sexuella övergrepp Barn och ungaBarn som far illaVisa
Sexuella övergrepp mot barn (internetmedicin.se)Barn som far illaVisa
Kongenital binjurebarkhyperplasi CAH (adrenogenitalt syndrom, AGS)Endokrinologi och DiabetesVisa
Disorder of sex developmentEndokrinologi och DiabetesVisa
D-vitaminbristEndokrinologi och DiabetesVisa
HypoglykemiEndokrinologi och DiabetesVisa
Hypothyreos, congenitalEndokrinologi och DiabetesVisa
KortisolbristEndokrinologi och DiabetesVisa
Noonans syndromEndokrinologi och DiabetesVisa
Optikushypoplasi (gemensamt för SFPED och Svensk Neuropediatrisk Förening)Endokrinologi och DiabetesVisa
Riktlinjer för omhändertagande av individer med Prader-Willi syndromEndokrinologi och DiabetesVisa
Prader-Willi, Rutiner på Astrid Lindgrens barnsjukhus Endokrinologi och DiabetesVisa
Pubertas tardaEndokrinologi och DiabetesVisa
Nationellt register för tillväxthormonbehandling för barnEndokrinologi och DiabetesVisa
Tillväxtstörnig och kortvuxenhet, handlingsförslagEndokrinologi och DiabetesVisa
Riktlinjer för utredning av barn med misstänkt rubbning i tillväxthormon-IGF-axelnEndokrinologi och DiabetesVisa
Tyreotoxicos (Hypertyreos)Endokrinologi och DiabetesVisa
X-bunden hypofosfatemisk rakit (XLH)Endokrinologi och DiabetesVisa
Turners syndromEndokrinologi och DiabetesVisa
Turners syndrom, Growth hormone therapy in children; research and practice – A reviewEndokrinologi och DiabetesVisa
Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndromeEndokrinologi och DiabetesVisa
Optimal Pubertal Induction in Girls with Turner Syndrome Using Either Oral or Transdermal EstradiolEndokrinologi och DiabetesVisa
Definition, epidemiologi och klassifikationDiabetesVisa
Faser av typ 1 diabetes hos barn och ungdomarDiabetesVisa
Diagnos och omhändertagande av barn och ungdomar med monogen diabetesDiabetesVisa
Handläggning av diabetes orsakade av cystisk fibrosDiabetesVisa
Utbildning inom diabetesvårdDiabetesVisa
Diabetes vid öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar DiabetesVisa
Uppföljning och bedömning av glucoskontroll DiabetesVisa
Insulinbehandling DiabetesVisa
Ketoacidos och hyperosmolärt syndrom hos barn och ungdomarDiabetesVisa
Handläggning av hypoglykemi hos barn med diabetesDiabetesVisa
Handläggning och insulinjustering hos barn med Diabetes typ 1 vid sjukdom med eller utan feberDiabetesVisa
Fysisk aktivitet och diabetes DiabetesVisa
Diabetes och kirurgiDiabetesVisa
Management of children with diabetes requiring surgeryDiabetesVisa
Psykologiskt stöd till barn och ungdomar med typ 1 diabetes DiabetesVisa
Diabetes hos ungdomarDiabetesVisa
Makrovaskulära komplikationer DiabetesVisa
Nefropati hos barn och ungdomar med diabetesDiabetesVisa
Diabetisk retinopati (ögonskada)DiabetesVisa
ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018DiabetesVisa
Glukosmätning vid insulinbehandlad diabetes hos barnDiabetesVisa
Riktlinjer för insulinpump för barn och ungdomar med T1DMDiabetesVisa
MiniMed 670g, hybrid closed loop insulinpump NT-rådDiabetesVisa
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomarDiabetesVisa
Egenvårdsplan för skolan version 2.0DiabetesVisa
Egenvårdsplan för förskolan, version 1.0DiabetesVisa
Bilaga till läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag vid diabetes hos barn och ungdomarDiabetesVisa
Ketoacidos (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt koma (HHC) vid diabetesDiabetesVisa
ISPAD Guidlines 2018 specifikt till DKA — kap 11DiabetesVisa
Typ 2 diabetes och pre-diabetes, komplement till ISPADs riktlinjerBarnfetmaVisa
Barnfetmaföreningen rekommendationer avseende kontroll och utredning av blodsockerreglering för barn med generell fetmaBarnfetmaVisa
Akutrumsblad NyföddAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 3månAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 6månAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 9månAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 12månAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 2årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 3årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 4årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 5årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 6årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 7årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 8årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 9årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 10årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 12årAkutsjukvårdVisa
Akutrumsblad 14årAkutsjukvårdVisa
Nationellt vårdprogram för celiaki ver 1.0 Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiakiGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Cykliska kräkningar hos barn och Ungdomar Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Eosinofil esofagit hos barn och ungdomar Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Utredning och handläggning av NAFLDGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
GERD, Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomarGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Helicobakter Pylori-infektioner; Casswall T, Arnell H. Strategin »testa och behandla« rekommenderas inte för barn Läkartidningen.se 2018-03-26 Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
IBD, inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomarGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Lathund vid nydebuterad IBD Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
IBD Gastrointestinal patologi; rekommendationer från KVAST-studiegruppenGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
IBD Koloskopisk övervakning av patienter med långvarig ulcerös kolit Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
IBD Nutritionsbehandling – praktiska råd Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
IBD Kvalitetssäkring av endoskopisk undersökning av mag-tarmkanalen hos barn och ungdomar Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
IBD Vaccinationsfrågeformulär vid IBD (Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Svensk barnkirurgisk förening: Nationella riktlinjerGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Svensk gastroenterologisk förening (SGF) – Fertilitet, graviditet och amning vid IBD Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomarGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Funktionell obstipation hos barn och ungdomarGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Informationsbroschyr om förstoppningGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Patient- och föräldrainformation om förstoppningGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Nationell riktlinje – kronisk pankreatitGastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Hepatit B hos vuxna o barn (Referensgruppen för antiviral terapi 2019) Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Reactivation of Hepatitis B (ESPGHAN 2020)Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Hepatit C hos vuxna och barn (Referensgruppen för antiviral terapi 2021)Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Hepatitis E Children (ESPGHAN 2016)Gastroenterologi, Hepatologi och NutritionVisa
Borreliainfektion hos barn (Läkemedelsverket)InfektionVisa
Covid-19 associerad hyperinflammation (Svensk barnreumatologisk förening)InfektionVisa
Hud- och mjukdelsinfektioner hos barn (Läkemedelsverket)InfektionVisa
Led- och skelettinfektioner hos barn (Karolinska Universitetssjukhuset)InfektionVisa
Pleuravätska vid bakteriella pneumonier inklusive pleuraempyem (BLF delföreningen för allergi och lungmedicin)InfektionVisa
Nefrotiskt syndrom, 2018, rev 2021NefrologiVisa
Hypertoni hos barn och ungdom – utredning och behandling, 2020NefrologiVisa
Hematuri, 2018NefrologiVisa
Tuberös skleros hos barn och ungdomar – handläggningsstöd, 2017 NefrologiVisa
aHUS, Nationellt råd aHUS rekommendationer, rev 200422NefrologiVisa
Urinvägsinfektion (UVI) - riktlinjer, 2013NefrologiVisa
Urinvägsinfektion (UVI) - AlgoritmerNefrologiVisa
IgA nefrit, 2012NefrologiVisa
Henoch Schönlein nefrit, 2012NefrologiVisa
Enuresvårdprogram 2019NefrologiVisa
Daginkontinens hos barn – vårdprogram, Svenska Enuresakademin, 2019NefrologiVisa
Utredning och behandling av njursten hos barn, 2015NefrologiVisa
Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA)ReumatologiVisa
Juvenil systemisk lupus erytematosus (jSLE)ReumatologiVisa
Nationella riktlinjer för uppföljning av multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) Version 2ReumatologiVisa
Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat till Covid-19 (MIS-C)ReumatologiVisa
Covid-associerad Hyperinflammation ALB (2020-06-12)ReumatologiVisa
Vaccinationer och JIA ReumatologiVisa
Odontologiskt vårdprogram för JIAReumatologiVisa
Behandlingrekommendation vid uveitReumatologiVisa
Kawasakis sjukdomReumatologiVisa
Juvenil Dermatomyosit ReumatologiVisa
Akut artritReumatologiVisa
Nationellt PM om IgA-vaskulitReumatologiVisa
Nationella riktlinjer Juvenil Ideopatisk Artrit (Barnreumaregistret)ReumatologiVisa
Nationellt kunskapsstöd SocialstyrelsenNeonatalogiVisa
Asfyxi och neonatal HLR NeonatalogiVisa
Neonatal HLR algoritm NeonatalogiVisa
Hypotermibehandling – riktlinjer NeonatalogiVisa
Hypotermibehandling – föräldrainformationNeonatalogiVisa
Hypotermibehandling – protokollNeonatalogiVisa
Praktiskt etiska rekommendationerNeonatalogiVisa
Avnavling NeonatalogiVisa
Säker vård efter förlossningen NeonatalogiVisa
Nationella riktlinjer för Vitamin K profylax 2018-09-19 NeonatalogiVisa
Föräldrainformation Vitamin K profylax NeonatalogiVisa
Doseringsschema peroralt vitamin K NeonatalogiVisa
Magnesiumsulfat läkemedelsanvisningNeonatalogiVisa
MgSO4 Neuroprotektion PM 200109NeonatalogiVisa
Övrig Extempore beställningsblankettNeonatalogiVisa
Vaccinationer och RSV-profylax NeonatalogiVisa
Utsättningsguide antibiotika till nyföddaNeonatalogiVisa
HygienrutinerNeonatalogiVisa
Infektioner NeonatalogiVisa
Handläggning av RSV-infektioner. Behandlingsrekommendation LäkemedelsverketNeonatalogiVisa
Bakgrundsdokumentation RSV LäkemedelsverketNeonatalogiVisa
Föräldrainformation: Att skydda sitt barn från smittaNeonatalogiVisa
Perinatal covid-19NeonatalogiVisa
PDA- ekokardiografisk diagnostik NeonatalogiVisa
Vårdprogram hyperbilirubinemi NeonatalogiVisa
Hyperbilirubinemin-FöräldrainformationNeonatalogiVisa
Hyperbilirubinemi- Kurva för ljusbehandling och blodbyte NeonatalogiVisa
Hypoglykemi – vårdprogramNeonatalogiVisa
Hypoglykemi – flödesschema,NeonatalogiVisa
Hypoglykemi – Glukosgel instruktionNeonatalogiVisa
GraviditetsimmuniseringNeonatalogiVisa
Kramper NeonatalogiVisa
Nationella Uppföljningsprogrammet NeonatalogiVisa
2-årsuppföljning:2 års uppföljning av riskbarnNeonatalogiVisa
5,5-årsuppföljning: 5,5 yr follow-up protocol NeonatalogiVisa
BröstmjölkshanteringNeonatalogiVisa
Bröstmjölkshantering (engelsk översättning)NeonatalogiVisa
Järntillskott NeonatalogiVisa
Multivitamindroppar NeonatalogiVisa
ProbiotikaNeonatalogiVisa
Osteopeni NeonatalogiVisa
Nationella riktlinjer för screening och behandling av ROPNeonatalogiVisa
Inhalationssteroider till prematurfödda barn. Nationella rekommendationerNeonatalogiVisa
Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden-2013 NeonatalogiVisa
Nationell rekommendation SNF TransCentNeonatalogiVisa
Transport av barn med bekräftad/ misstänkt COVID-19-infektionNeonatalogiVisa
Kontaktuppgifter till regionala transportteamNeonatalogiVisa
SwEPIQ Transportjournal 2021 (3)NeonatalogiVisa
SwEPIQ Transport Manual version 2021.01.27NeonatalogiVisa
Socialstyrelsens vägledning för vård av extremt för tidigt födda barnNeonatalogiVisa
Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet NeonatalogiVisa
Nationella UppföljningsprogrammetNeonatalogiVisa
Nationella Uppföljningsprogrammet: Bilagor NeonatalogiVisa
Nationell riktlinje för neonatala perfusionsproblem och hypotensionNeonatalogiVisa
Flödesschemat avs behandlingsmöjligheter vid neonatal hypoperfusion NeonatalogiVisa
PDA- ekokardiografisk diagnostikNeonatalogiVisa
Medfödda hjärtfel – handläggning – Lund/GöteborgBarnkardiologiVisa
ADHD/centralstimulantia – råd & rekommendationerBarnkardiologiVisa
LQTS – vårdprogramBarnkardiologiVisa
Allergisektionens PM om beh av allergiska reaktioner vid LQTSBarnkardiologiVisa
Hereditet – uppföljningBarnkardiologiVisa
Hjärttransplantation, pediatrisk – 2012BarnkardiologiVisa
Statement on the Diagnosis and Management of Patients with Inherited Primary Arrythmia SyndromesBarnkardiologiVisa
PDA – ekokardiografisk undersökning hos prematuraBarnkardiologiVisa
Blåsljud – checklista BarnkardiologiVisa
MIS-C – Nationella riktlinjer för barnkardiologisk uppföljningBarnkardiologiVisa
Myocardit – ”current state of knowledge”BarnkardiologiVisa
Myopatier (ex Duchenne) – HjärtscreeningBarnkardiologiVisa
Synagis (palivizumab) – nationell rekommendationBarnkardiologiVisa
EndokarditprofylaxBarnkardiologiVisa
Endokarditprofylax rekommendationer 2012BarnkardiologiVisa
Endokarditprofylax tillägg av LMVBarnkardiologiVisa
Uppföljningsprogram för barn med hjärtsjukdomBarnkardiologiVisa
Anorexi – kardiell handläggning – LundBarnkardiologiVisa
Blåsljud hos barn – UmeåBarnkardiologiVisa
Blåsljud hos nyfödd – LundBarnkardiologiVisa
Blåsljud, cyanos och andra tecken på hjärtsjd hos nyfödd – StockholmBarnkardiologiVisa
Bröstsmärta hos barn och ungdomar – StockholmBarnkardiologiVisa
Dödsfall, oväntat – DalarnaBarnkardiologiVisa
El-stöt – StockholmBarnkardiologiVisa
Familjär Hyperkolesterolemi – DalarnaBarnkardiologiVisa
Hjärtklappning-indikation för utredning – StockholmBarnkardiologiVisa
Hjärtsvikt – UmeåBarnkardiologiVisa
Marfans syndrom – LundBarnkardiologiVisa
Myocardit – LundBarnkardiologiVisa
Myocardit – UmeåBarnkardiologiVisa
Preexcitation-asymptomatisk – StockholmBarnkardiologiVisa
SVT – akut handläggning – LundBarnkardiologiVisa
SVT – Paroxysmal – StockholmBarnkardiologiVisa
Vävnadsdonation – DalarnaBarnkardiologiVisa
Diagnosis and treatment of fetal cardiac diseaseBarnkardiologiVisa
Socialstyrelsens kunskapsbas om ovanliga diagnoserNeuropediatriVisa
Läkemedelsbehandling vid ADHD – LäkemedelsverketNeuropediatriVisa
Riktlinjer för medicinsk utredning vid autismNeuropediatriVisa
CP Uppföljnings-Program (CPUP)NeuropediatriVisa
Vårdprogram – CP hos barn och ungdom (2014) NeuropediatriVisa
Consensus Statement on Standard of Care for Congenital Muscular Dystrophies NeuropediatriVisa
Medicinskt vårdprogram Downs syndrom 0-18 årNeuropediatriVisa
Duchennes muskeldystrofi – nordiskt vårdprogram NeuropediatriVisa
Duchennes muskeldystrofi (1) – US Centers for Disease Control and PreventionNeuropediatriVisa
Skandinaviskt konsensus kring Dystrofia MyotonicaNeuropediatriVisa
Läkemedelsverkets rekommendation 2019NeuropediatriVisa
Läkemedelsverkets rekommendation 2019 – bakgrundsinformationNeuropediatriVisa
Handläggningsstöd barnepilepsi (2021)NeuropediatriVisa
Nationella riktlinjer för behandling av epilepsi (2019)NeuropediatriVisa
PM – cannabidiol vid epilepsi NeuropediatriVisa
Handbok i omvårdnad vid svåra funktionshinder, ”Det är NU som räknas”NeuropediatriVisa
Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada NeuropediatriVisa
Riktlinjer för utredning och rehabilitering av barn med tumör i CNSNeuropediatriVisa
Riktlinjer för medicinsk utredning vid intellektuell funktionsnedsättningNeuropediatriVisa
Läkemedelsbehandling vid ADHD – Läkemedelsverket NeuropediatriVisa
Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar – LäkemedelsverketNeuropediatriVisa
Sömnstörningar hos barn – LäkemedelsverketNeuropediatriVisa
Neurofibromatos typ 1 NeuropediatriVisa
Sällsynta diagnoser SoS, NF2NeuropediatriVisa
OptikushypoplasiNeuropediatriVisa
Plexus brachialis – vårdprogram, StockholmNeuropediatriVisa
Retts syndrom – vägledning vid diagnostik och behandling NeuropediatriVisa
Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid MMC och andra neuralrörsdefekter, NTDNeuropediatriVisa
MMCUPs hemsida för riktlinjer för arbetsterapi, fysioterapi och kognitionNeuropediatriVisa
Spinal muskelatrofi (SMA) – Skandinaviskt referensprogram för SMA NeuropediatriVisa
Consensus Statement for Standard of Care in SMANeuropediatriVisa
PM – Riktlinjer för omhändertagande av Stroke hos barn efter nyföddhetsperiodenNeuropediatriVisa
Behandling av sömnstörningar hos barn – Läkemedelsverket NeuropediatriVisa
Tourettes syndrom –NeuropediatriVisa
TSC – nationella rekommendationerNeuropediatriVisa
Akut PMCystisk FibrosVisa
Akut PM, doserCystisk FibrosVisa
Endos TobramycinCystisk FibrosVisa
Distalt Intestinalt Obstruktionssyndrom (DIOS)Cystisk FibrosVisa
SvettestCystisk FibrosVisa
HygienrutinerCystisk FibrosVisa
Rekommendationer bakterierCystisk FibrosVisa
Standards of care for patients with cystic fibrosis (www.ecfs.eu)Cystisk FibrosVisa
Vårdriktlinjer för patienter med cystisk fibrosCystisk FibrosVisa
Handläggning RMCÄmnesomsättningssjukdomarVisa
Akuta metabola sjukdomar PMÄmnesomsättningssjukdomarVisa
Akutregim glukospolymer vid metabol sjukdomÄmnesomsättningssjukdomarVisa
SUS läkemedelslista – metabola kristillstånd i neonatalperioden ÄmnesomsättningssjukdomarVisa
Kostbehandling Galaktosemi ÄmnesomsättningssjukdomarVisa
Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancerHematologi och onkologiVisa
Nationella riktlinjer för socialt livHematologi och onkologiVisa
Vaccinationer efter barncancer Hematologi och onkologiVisa
Vaccinationer efter barncancer - Mallar, bilagaHematologi och onkologiVisa
Varicella hos barncancerpatienterHematologi och onkologiVisa
Pneumocystis-profylax NOPHOs riktlinjerHematologi och onkologiVisa
Febril neutropeniHematologi och onkologiVisa
Handläggning av febril neutropeni vid AMLHematologi och onkologiVisa
Profylax mot illamående och kräkningar (”CINV-profylax”)Hematologi och onkologiVisa
Vätskerekommendationer vid cytostatikabehandlingHematologi och onkologiVisa
Autoimmun Hemolytisk AnemiHematologi och onkologiVisa
Barn med ITPHematologi och onkologiVisa
Barn med ITP - PatientinformationHematologi och onkologiVisa
DBA Diamond-Blackfans anemi Hematologi och onkologiVisa
G6PD-brist och övriga erytrocytära enzymopatierHematologi och onkologiVisa
Hemofili. Svenska riktlinjer för vård och behandling av blödarsjuka Hematologi och onkologiVisa
HistiocytoserHematologi och onkologiVisa
Immunbristsjukdomar, utredning enligt SLIPIHematologi och onkologiVisa
Järnbrist och järnbristanemiHematologi och onkologiVisa
Kongenital sfärocytosHematologi och onkologiVisa
Kongenital sfärocytos – PatientinformationHematologi och onkologiVisa
Neonatal trombocytopeniHematologi och onkologiVisa
NeutropeniHematologi och onkologiVisa
Sicklecellanemi Hematologi och onkologiVisa
SplenektomiHematologi och onkologiVisa
Splenektomi – PatientinformationHematologi och onkologiVisa
Thalassemi hos barn och ungdomarHematologi och onkologiVisa
Thalassemi hos barn och ungdomar – PatientinformationHematologi och onkologiVisa
Transfusion av blodkomponenterHematologi och onkologiVisa
TECHematologi och onkologiVisa
Trombocytos och polycytemi/erytrocytosHematologi och onkologiVisa
ProcedursmärtaSmärtaVisa
Postoperativ smärtaSmärtaVisa
Långvarig smärtaSmärtaVisa
NyföddhetssmärtaSmärtaVisa

Delföreningarnas sidor med vårdprogram och PM

Intresseföreningarnas sidor med vårdprogram och PM

Downs syndrom

announcement Nyheter

event Kalender