Stadgar

Utskriftsvänlig version

Svenska Barnläkarföreningens stadgar – reviderade 2011-04-07; 2019-04-02 (§6); 2020-04-21; 2021-04-21 (§ 7)

§1. Svenska Barnläkarföreningen (härefter BLF) utgör en sammanslutning av läkare som huvudsakligen är verksamma inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom i Sverige. BLF är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (härefter SLS) och specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund (härefter SLF).

§2. BLF har till uppgift att främja utvecklingen av hälso- och sjukvård för barn och ungdom bland annat genom att anordna vetenskapliga sammanträden och genom att verka för pediatrisk efterutbildning. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas fackliga intressen.
Som medlemsförening i SLS anordnar BLF föredrag vid SLS sammankomster i överensstämmelse med den för SLS gällande arbetsordningen samt avger utlåtande och förslag i frågor som av SLS överlämnats för utredning och yttrande.
Vid handläggning av sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner i SLS skall samråd med dessa ske.
Såsom SLF:s specialistförening inom området Barn- och ungdomsmedicin avger BLF utlåtande i pediatriska, socialpediatriska och fackliga frågor samt i övriga ärenden som överlämnas av SLF. Medlem i BLF skall vara ledamot av SLF för att kunna delta i beslut i frågor och ärenden som avses i detta stycke. Det åligger BLF att i egenskap av specialistförening inom SLF ställa sig till efterrättelse SLF:s fullmäktige och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor.
Nämndledamot i SLS, vilken ej är medlem i BLF, äger tillträde till BLF:s årsmöte med rätt att deltaga i förhandlingarna men har ej rösträtt vid beslutsgrundande omröstning.

§3. Ansökan om inträde i BLF skall inlämnas till den facklige sekreteraren. Styrelsen beslutar om inval.
För medlemskap i BLF bör legitimerad läkare verksam i Sverige tillhöra SLF. Samma gäller den som utan att vara legitimerad läkare äger behörighet att i Sverige arbeta som läkare under särskilt förordnande.
Medlem i BLF är enligt § 3 SLS stadgar föreningsanknuten medlem i SLS.

§4. Till hedersledamot eller korresponderande ledamot kan på förslag av styrelsen kallas person som förtjänstfullt befrämjat föreningens syften.

§5. Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsens facklige sekreterare som i sin tur informerar styrelsen.
Medlem, som trots påminnelse av kassören, ej under två på varandra följande år erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Återinträde kan medges först sedan icke erlagda avgifter betalats.
Meddelande om medlems utträde respektive återinträde skall lämnas till SLF och SLS. För SLS del sker detta i samband med den årliga inlämningen av medlemsregistret.
Medlem kan uteslutas ur BLF genom beslut av styrelsen varvid bestämmelserna i SLF:s stadgar, §15, och i SLS stadgar, §6, bör iakttas.

§6. Yrkesverksam medlem betalar full avgift, som fastställts på årsmötet.
Hedersledamot är befriad från årsavgift, så också medlem från och med det år då hen går i pension efter ansökan till styrelsen.
I medlemskapet ingår prenumeration på BLF:s medlemstidning, ”Barnläkaren” och ”Acta Paediatrica” online.
§6a BLF:s medlemsregister innehåller namn, adress, e-post, personnummer och uppgift om medlemmen är yrkesverksam läkare eller pensionär.
Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till SLS för att medlem ska kunna nyttja förmåner och för att föreningens medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas (se § 16 nedan samt § 36 SLS stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar som fanns registrerade den 1 september samma år. Antal läkarmedlemmar i BLF är grund för avgift och mandat.

§7.BLF:s angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, två sekreterare, kassör samt minst fyra andra ledamöter. Därjämte väljes två styrelsesuppleanter vilka skall kallas till styrelsens sammanträden. Minst en av styrelsens ledamöter eller suppleanter skall vara en barnläkare under utbildning. Styrelsens ledamöter skall tillhöra SLF. Samtliga väljes för två år. Samtliga kan omväljas.
Ordförande, en sekreterare och två övriga ledamöter väljes vart annat år och vice ordförande, den andre sekreteraren, kassören samt två övriga ledamöter vart annat år.
Uppgifter om BLF:s funktionärer ska efter förrättade val snarast sändas till SLS.
Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera arbetsutskott som från tid till annan bedöms erforderligt.
Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid medlemsmöte och årsmöte protokoll föras och justeras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.
Beslut i ärenden som berör för BLF och SLS gemensamma angelägenheter ska snarast sändas till SLS nämnd genom utdrag ur protokoll.
Fråga eller frågor som BLF skall uppföra på SLS fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med BLF och tillställas SLS nämnd minst två månader före SLS ordinarie fullmäktigemöte.

§8. Styrelsen utser ett utskott för utbildningsfrågor vars uppgift är att ansvara för specialistutbildningen och inspektionen av kliniker med specialistutbildning, specialistexamen samt fortbildning.
Styrelsen utser också ett etik- och barnrättsutskott vars uppgift är att vara ett stöd till styrelsen i etiska och barnrättsliga frågor.
Utbildningsutskottet och etik- och barnrättsutskottet har vardera fem ordinarie medlemmar, varav en ska vara medlem i styrelsen. Styrelsen utser ordförande, ledamöter utses för två år i taget.

§9. Förslag till styrelse upprättas av en valberedning bestående av tre personer som tillsammans ska representera universitetsklinik och länssjukhus och/eller öppenvård samt ha god geografisk spridning.

§10. Ordföranden åligger att leda föreningens och styrelsens sammanträden och att i samråd med sekreterarna uppgöra föredragningslistor.
Den facklige sekreteraren åligger att minst två veckor före varje sammanträde tillställa styrelsens ledamöter respektive föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, föra protokoll och medlemsförteckning, ombesörja förekommande korrespondens samt förvalta föreningens arkiv. Fördelningen av arbetet mellan sekreterarna beslutas av styrelsen varvid den ene förutsätts handha den vetenskapliga verksamheten, den andre de fackliga frågorna. En av sekreterarna skall fungera som ombudsman.
Kassören åligger att uppta årsavgifterna, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer, utsedda av föreningen.
Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen..
Ordföranden är dessutom skyldig att inom en vecka utlysa styrelsesammanträde om två styrelseledamöter så påfordra.

§11. Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företages när begäran härom framställes.
För bordläggning av ärenden vid föreningsmöte erfordras att fem medlemmar förenar sig i begäran därom. En fråga må bordläggas för andra gången endast om majoriteten så beslutar. Om frågan förekommer för tredje gången skall den avgöras.
Vid val sker omröstningen öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgör lotten.

§12. Föreningen bör hålla minst två sammanträden årligen.
Årsmöte hålles under månaderna januari – maj. Skriftlig kallelse till årsmötet bör utsändas till medlemmarna minst 15 dagar i förväg.

Vid årsmötet skall föreningen:

 • utse ordförande att leda förhandlingarna.
 • utse två justeringsmän.
 • granska styrelsens, kassörens och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet.
 • välja styrelse enligt §7.
 • för tiden till nästa årsmöte välja två revisorer och en till två revisorssuppleant(er)
 • välja ledamöter till SLS fullmäktige och suppleanter för dessa i enlighet med SLS stadgar.
 • utse valberedning.
 • fastställa årsavgiften.

Vid årsmötet kan om så erfordras högtidsföreläsare för nästa årsmöte väljas.
Extra medlemsmöte må hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant påkallat eller då minst tio föreningsmedlemmar tillställt ordföranden skriftlig anhållan härom.
§13. Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen.
Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmar samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande.
Beslut om ändring av stadgarna skall underställas SLS och SLF för godkännande och träder i kraft därefter.

§14. Inom BLF finns delföreningar som representerar olika pediatriska områden eller andra intressegrupperingar.
Delföreningarnas syfte är bland annat:

 • Att främja vetenskap och utbildning inom ett specifikt pediatriskt område eller intresseområde.
 • Att bidra med utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten.
 • Att utveckla nationella vårdprogram inom delföreningens område.
 • Att besvara remisser och andra förfrågningar från BLF:s styrelse.

En delförening inom BLF skall uppfylla följande krav:

 • Delföreningen skall ha stadgar där det framgår att föreningen är en delförening till BLF med ovanstående syften. Vid stadgeändring skall de nya stadgarna skickas till BLF:s styrelse för godkännande.
 • Delföreningen skall ha en av dess medlemmar vald styrelse.
 • Delföreningen skall ha ett medlemsmöte minst en gång årligen.
 • Delföreningen skall ha en medlemsförteckning som skall uppdateras minst en gång årligen.

Styrelsesammansättning, årsmötesprotokoll och medlemsförteckning för delföreningen skall skickas till BLF:s styrelse minst en gång årligen för kännedom. En delförening har rätt att ta ut en medlemsavgift från medlemmarna i delföreningen.

§15. BLF samlar in och behandlar personuppgifter (se §6a) för att bedriva verksamheten i enlighet med dessa stadgar. Personuppgifter används för att administrera föreningens ekonomiska transaktioner och beräkning av medlemsantal. Därutöver används personuppgifter för att informera och föra dialog med medlemmarna inom ramen för föreningens verksamhet.

§16. BLF och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor för båda dessa sammanslutningar och för deras medlemmar. Det föreligger därför ett gemensamt ansvar mellan BLF och SLS rörande personuppgifter i BLF:s medlemsregister
Det område där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål;

 • beräkning av avgift till SLS (se § 6a),
 • beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 6a),
 • när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
 • när SLS informerar medlem i BLF om SLS aktiviteter och verksamhet

SLS behandlar även personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.
BLF får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts.
När medlem i BLF har frågor eller vill utöva sina rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter är SLS ansvarig för SLS behandling av personuppgifter, inklusive den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Kontaktpunkt i sådana fall är SLS kansli. BLF är ansvarig för sin egen behandling

Till sidans topp


access_time 2022-04-07 08:47:39