Angående Uppdrag granskning 31/8

Med anledning av Uppdrag Gransknings program med titeln ”Ålder – okänd” vill Svenska Barnläkarföreningen göra följande förtydligande.

Barnläkarföreningen har deltagit i debatten om medicinsk åldersbedömning för asylsökande. Vi har kritiserat användning av röntgenmetoder för skelettmognadsbedömning utan hänsyn tagen till de stora skillnader som finns mellan individer. Felaktig användning av handleds- och tandröntgen har tidigare lett till att barn bedömts som vuxna och därmed inte fått det samhälleliga stöd barn har rätt till. Det strider mot god vetenskaplig praxis och barnkonventionens principer vilket Barnläkarföreningen framfört i flera sammanhang. Detta har tidvis tolkats som att vi tagit ställning mot åldersbedömning. Vi vill förtydliga att vi är positiva till rätt utförd medicinsk åldersbedömning och har förståelse för att behovet finns. Åldersbedömningar i brottmål görs i Sverige vanligen av rättsläkare och Barnläkarföreningen har därför inte haft anledning att ta fram gemensamma riktlinjer för denna bedömning.

Vad gäller medicinsk åldersbedömning av asylsökande kom Barnläkarföreningen, Socialstyrelsen och Migrationsverket för tre år sedan överens om en rutin som skulle möta kraven på medicinsk säkerhet och tillgodose barnets rättigheter. Bedömningen innefattade handleds- och tandundersökning tillsammans med en barnläkares bedömning av tillväxtkurva, pubertet och psykosocial mognad. Barnläkare har kunskap om barn och ungas växande och kompetens att bedöma metodernas osäkerhet. När åldersbedömningar utfördes enligt denna överenskommelse ansåg Migrationsverket att utlåtandena var otydliga, och begärde ut röntgenresultaten utan barnläkares helhetsbedömning och tolkning. Detta var bakgrunden till att Barnläkarföreningen valde att rekommendera medlemmarna att inte utföra åldersbedömning. I takt med att fler människor på flykt kom till Sverige ökade sedan behovet av medicinsk åldersbedömning.

Vår slutsats att handleds- och tandröntgen är metoder med stora felmarginaler för åldersbedömning stöds av den vetenskapliga genomgång Socialstyrelsen gjorde våren 2016. Rättsmedicinalverket har fått regeringens uppdrag att utföra medicinsk åldersbedömning. Planeringsarbete pågår och Barnläkarföreningen finns med i processen. Socialstyrelsen har fått ekonomiska medel för att studera och utveckla användning av magnetkameraundersökningar för åldersbedömning. Även i detta arbete är föreningens representanter delaktiga.


Publicerad
2016-08-31 av Anna Bärtås
Uppdaterad
2016-09-04 14:39

forum Kommentarer

Kommentera