Verksamhetsberättelse för år 2015

Inför Barnveckan presenteras BLF verksamhetsberättelse.

Debatt och massmedia
BLF har medverkat i massmedia. Flera inlägg och intervjuer har rört ”abusive head trauma” (skakvåld) och åldersbedömningarna av ensamkommande flyktingbarn. Under året har framförallt vice ordförande Anna Bärtås och BLF.representant Anders Hjern kommunicerat med bland andra Socialstyrelsen kring åldersbedömningar av flyktingbarn. Andra frågor där vi i BLF försökt driva opinion har varit ”passiv rökning hos barn”, behovet av digitala tillväxtkurvor vid landets alla Barnkliniker, pediatrisk forskning etc.

Almedalen
BLF medverkade för första gången i Almedalen. Vi ordnade två seminarier, ett om socioekonomiska skillnader inom vården och ett annat kring hur svensk barnsjukvård står sig i relation till annan nordisk barnsjukvård. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström medverkade vid det ena seminariet.

Utbildning
Ett mycket aktivt utbildningsutskott har tillsammans med studierektorer i pediatrik arbetat för att utöka antalet SK-kurser. Genom studierektorerna blev det också en specialistskrivning i pediatrik även 2015.

Nationella PM i barnmedicin
Under 2015 hade BLF ett flertal kontakter med såväl norska barnläkarföreningen som SKL (Sveriges kommuner och landsting) i syfte att ta fram nationella PM. Arbetet med att identifiera en koordinator för svenska nationella barn-PM igångsattes och SKL förpliktigade sig under 2015 att betala en halvtidstjänst i 2-2.5 år för PM-satsningen.

Barnveckan
Tillsammans med riksföreningen för barnsjuksköterskor och Sachsska barnsjukhuset anordnades årets barnvecka i Stockholm.

Bidrag till del- intresseföreningar
I syfte stödja verksamheten i del- och intresseföreningar beslöt årsmötet 2015 att BLF under nästkommande år skulle dela ut 20 000 kr i bidrag till varje del- och intresseförening som uppfyllde fastställda kriterier för att få ett sådant bidrag.

Tidningen Barnläkaren
Tidningen Barnläkaren utkom som brukligt med 6 nummer. Vi är tacksamma för alla bidrag till tidningen.

BLF:s hemsida och Facebook-sida
Barnläkarföreningen har regelbundet publicerat nyheter via sin hemsida och via sin Facebook-sida. Hemsidan har genomgått en omfattande uppdatering.

Jonas Ludvigsson
Ordförande Barnläkarföreningen 2015


Publicerad
2016-04-24 av Jonas Ludvigsson

forum Kommentarer

Kommentera