Gemensamt yttrande från BLF och SFBUP angående barn med uppgivenhetssyndrom

Publicerad
2019-10-11 07:53:59
Skribent
Per Brolin

Under de senaste veckorna har det pågått en intensiv debatt kring barn med uppgivenhetssyndrom. Debatten har stundtals bedrivits i ett högt tonläge. Som företrädare för Svenska Barnläkarföreningen och Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri vill vi bidra till en mer balanserad diskussion, med fokus i första hand på att gemensamt arbeta för att dessa utsatta barn får bästa möjliga vård och omhändertagande framöver.

Vi vill med detta yttrande poängtera att våra respektive föreningar delar den grundläggande synen att detta är en komplex och mångfacetterad fråga. Även om tydliga exempel på förekomst av manipulation och simulering nu har förts fram så räcker det inte som förklaring till fenomenet som helhet. Evidensbasen i ämnet är otillräcklig, och fler studier behövs, inte minst uppföljningsstudier.

Ett gott samarbete mellan olika specialiteter och professioner i denna svåra fråga är helt nödvändigt för att vi skall kunna hjälpa dessa barn. Med en förtroendefull dialog mellan somatisk och psykiatrisk vård, socialtjänst och andra aktörer är också chanserna större att vi inte missar signaler som kan tyda på att barn far illa.

Välfungerande samarbeten med etablerade vårdkedjor mellan barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri finns redan på många håll i landet, och det är angeläget att stärka, utveckla och fördjupa dessa.

Vi ser också ett behov av en utvidgad kunskapsbas och en uppdatering av nuvarande riktlinjer, inklusive Socialstyrelsens vägledning. Socialstyrelsen har inlett ett arbete för att se över dessa, och vi bidrar gärna till det arbetet.

Vår strävan är att med gemensamma krafter arbeta för att såväl denna patientgrupp som andra utsatta barn med komplexa psykiska och somatiska behov får bästa möjliga omhändertagande.

 

Per Brolin, ordförande, BLF

Sara Lundqvist, ordförande, SFBUP

forum Kommentarer

Kommentera