Utlåtande från Svensk barnreumatologisk förening till Barnläkarföreningen, BLF, angående Covid-19

Media har i dagarna rapporterat kring att läkare i Storbritannien och Italien utreder en eventuell koppling mellan Covid-19 och ett ovanligt tillstånd med hyperinflammation hos barn. Folkhälsomyndigheten har gått ut med en skrivelse om ökad vaksamhet runt detta och inrapportering till dem. Den symptombild som beskrivs påminner delvis om Kawasakis sjukdom. Hittills är kunskapsläget begränsat med enstaka fallrapporter, men det finns ännu ingen vetenskaplig publikation kring tillståndet.

Inom svensk barnreumatologisk förening har vi kontinuerlig dialog med kollegor både inom Sverige och internationellt för kunskapsutbyte kring Covid-19. Under gårdagen hade vi kontakt med barnreumatologer på flertalet av Sveriges universitetskliniker och vi har inte fått några rapporter om en tydlig ökning av Kawasakis sjukdom/Kawasakiliknande hyperinflammation hos barn. Det är viktigt att poängtera att dessa sjukdomstillstånd är mycket ovanliga hos barn varför en eventuell ökning i incidens är svår att uttala sig om.

Vår samlade bedömning är att det i nuläget inte går att avgöra om det finns en ökad incidens av den ovanliga symtombild som beskrivs och om den i så fall är kopplad till Covid-19. Vi ser hittills ingen uppenbar ökning i Sverige, men det är angeläget att följa utveckling både nationellt och internationellt och rapportera in fall med Covid-19 och Kawasakiliknade symtombild för att bidra till kunskapsläget. Vi uppmanar kollegor i landet att rapportera till folkhälsomyndigheten och även ta kontakt med någon av nedanstående om man träffar på barn med symtom på svår hyperinflammation. Kunskapsläget är osäkert och det är viktigt att vi alla hjälps åt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och bidra till ökad förståelse.

Svensk barnreumatologisk förening,

Lotta Nordenhäll, Sachsska barn- och ungdomsjukhuset, Stockholm, ordförande
AnnaCarin Horne, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Karin Palmblad, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm
Stefan Berg, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Lillemor Berntsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Robin Kahn, Skånes Universitetssjukhus


Publicerad
2020-04-29 av

forum Kommentarer

Kommentera