Riktlinjer/arbetsordning för arrangörer

En vägledning för arrangörer

Utskriftsvänlig version

Målgrupp

Barnveckan är ett samarrangemang mellan Svenska barnläkarföreningen (BLF) och Riksföreningen för barnsjuksköterskor (RfB) och riktar sig till barnsjukvårdens alla professioner. Utifrån lokala förutsättningar kan andra yrkesgrupper än barnläkare och barnsjuksköterskor erbjudas separata program.

Arrangör

Barnveckan organiseras årligen under fyra dagar i mars/april av en av landets barn- och ungdomskliniker; länsklinik eller universitetsklinik. En länsklinik kan med fördel samarbeta med en närliggande universitetsklinik. Länskliniken har då huvudansvar. BLF och RfB är medarrangörer.

En klinik som är intresserad av att ordna Barnveckan anmäler detta till BLF:s styrelse. Arrangörer utses minst 2 år i förväg. BLF-styrelsen fattar beslut och detta ska i förväg förankras hos RfB.

Den lokala arrangören skriver avtal med BLF och RfB. Här nedan följer förslag på avtalstext. För att arrangemanget inte ska omfattas av lagen om offentlig upphandling ska särskilt det kursiverade i följande avtalstext användas:

Avtal avseende uppdrag att arrangera Barnveckan 20XX med fördelning av överskott/underskott

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) arrangerar årligen Barnveckan. För hjälp med det praktiska arbetet utses en barn- och ungdomsklinik i Sverige att vara ansvarig. BLF och RfB uppdrar åt XXXX att vara ansvarig för Barnveckan 20XX.

Ekonomiska överskott respektive underskott efter Barnveckan fördelas enligt följande: 50% av överskott/underskott går till arrangören XXXX. Resterande 50% fördelas mellan BLF och RfB så att BLF erhåller/ersätter 80% och RfB erhåller/ersätter 20%.

(Avtal, fortsättning)

Den lokala arrangören för Barnveckan ska presentera en ekonomisk kalkyl för BLF och RfB i god tid före sista datum för avbokning av stora poster, såsom t ex hyra för kongresslokal, mat och omkostnader för föreläsare, samt hotellbokningar. Den lokala arrangören har genom framtidsgruppen förankring i BLFs och RfBs styrelser och skall kontinuerligt rapportera större ekonomiska beslut och andra större beslut som påverkar Barnveckan.

Ort, datum

Signaturer

Verksamhetschef (arrangör)                         BLF ordförande                    RfB ordförande

Ekonomi

Överskott eller förlust fördelas enligt följande:
50 % lokal arrangör
40%. BLF
10%. RfB

Inför varje Barnvecka ska delföreningar som önskar anlita gästföreläsare (=föreläsare som skall få ersättning och/eller resa/uppehälle betalt) i god tid meddela den lokala arrangören vem man vill bjuda in samt förväntade kostnader. Den lokala arrangören avgör om det finns ekonomiskt utrymme att engagera gästföreläsaren. BLF kan efter styrelsebeslut bidra med maximalt 50.000 kr för en högtidsföreläsare efter ansökan från arrangerande klinik.

Lokala arrangören är inte skyldig att bidra ekonomiskt till andra professioners program och inte heller hjälp med att ordna programaktiviteter.

Deltagarantalet varierar från år till år – och är ofta lite större på större orter med goda kommunikationer till och från. Flest deltagare tisdag och onsdag. Några exempel:

Årtal              Mötesort                             Antal deltagare                    Resultat

2015              Stockholm                           1254                                    + 126tkr
2017              Göteborg                             1218                                    + 979tkr
2019              Örebro                                1079                                    + 1093tkr
2020              Växjö                                  847 (anmälda innan BV ställdes in pga pandemin)
2021              Stockholm                           1347                                    + 2117tkr
2023              Halmstad                            1374                                    prel + 1792tkr

Program

Den lokala arrangören har huvudansvar för det vetenskapliga programmet. BLF:s delföreningar och intresseföreningar samt Riksföreningen för barnsjuksköterskor ska bistå med programpunkter inom respektive ämne. Varje delförening ska ha en utsedd kontaktperson för Barnveckan och kontaktuppgifter ska kommuniceras till arrangören (https://www.barnlakarforeningen.se/kontakt/).

Avtala i god tid med kongressbyrån om ni önskar att dom skall hantera programförslag och vetenskapligt program helt eller delvis.

Delar av det vetenskapliga programmet som inte fylls av delföreningar etc kan med fördel fyllas med lokala/regionala föreläsningsblock.

Den lokala arrangören kan ha synpunkter på delföreningarnas programförslag och har sista ordet vad gäller eventuell finansiering av gästföreläsare. Arrangören har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag från BLF för finansiering av högtidsföreläsare, för närvarande (2023)
50.000 SEK, se ovan. Den lokala arrangören ansvarar för eventuella ämnesövergripande programpunkter.

Det är önskvärt att programmet lockar läkare under utbildning såväl som specialister. Vissa föreläsningar spänner lämpligen över flera pediatriska intresseområden, andra innehåller mer spetskunskap. Bland de mest uppskattade inslagen under Barnveckan är minikurser och workshops. Exempel på tidigare kurser är: insulinordination, akut onkologi, EKG-tolkning, inhalationsteknik, nutritionsberäkning, hudutslag, stickteknik.

BLF och RfB strävar efter ökad kunskapsspridning genom att erbjuda virtuellt deltagande, för de som inte kan närvara på plats, samt att publicera utvalda föreläsningar på Barnveckans och föreningarnas hemsidor. Här behöver arrangören fundera över tekniska möjligheter och kostnader, men även på att fler kanske väljer att avstå den viktiga interaktionen och diskussionen på plats på Barnveckan om alltför mycket sänds digitalt.

BLF och RfB håller sina årsmöten under Barnveckan. Flera delföreningar och andra grupperingar kan också beredas tid och lokal för möten. Barn- och ungdomsklinikernas verksamhetschefer, studierektorer i pediatrik och professorer har vanligen önskemål om att ordna möten under veckan. Se tidigare års program för var de lämpligen placeras i schemat (chefer, studierektorer, professorer har varit måndag eftermiddag). Huvudansvaret för schemat ligger hos arrangerande klinik.

Om det finns möjlighet, kanske främst vad gäller tillgängliga föreläsningslokaler, är det värdefullt om även andra yrkesgrupper som är verksamma inom barnområdet (psykologer, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, barnsköterskor, etc) kan bjudas in för enstaka föreläsningar, halvdags- eller heldagsmöten och/eller möjlighet till deltagande som åhörare. Dock viktigt att betona att primära målgrupper är barnläkare och barnsjuksköterskor.

”Obligatoriska” programpunkter

Följande programpunkter finns oftast med. Kom överens med BLF och RfB om programpunkten skall finnas med, när de ska ligga i schemat samt tidsåtgång.
Angivna dagar och timantal är vanligt riktmärke.

Invigning med speciellt inbjuda föreläsare                      måndag fm
Studierektorer (BLF)                                                      måndag em, 4 timmar
Professorskollegium (BLF)                                             måndag em, 2 timmar
Läkarchefer (BLF)                                                          måndag em, 2 timmar
Verksamhetschefer (BLF)                                               måndag em, 2 timmar
Avdelningschefer (RfB)                                                  måndag em, 2 timmar
Gemensamt möte (studierektorer, verksamhetschefer, läkarchefer, professorer) tisdag fm, 2 tim
Postersession                                                                  valfri dag, 1-2 timmar
Årsmöte (BLF)                                                               tisdag lunch, följt av:
Delföreningsmöte (BLF)                                                tisdag em, 2 timmar
Vetenskapligt program och prisutdelning (BLF)             onsdag fm eller em, 2-4 timmar
Omvårdnadsdag med årsmöte (RfB)                               onsdag, heldag
Styrelsemöte (BLF)                                                         måndag, kl 1315, 2 timmar
Utbildningsutskottet (BLF)                                            tisdag em
Årsmöte (RfB)                                                                onsdag, 11-12

Vetenskapligt program och prisutdelning

BLF och RfB har en uttalad viljeinriktning att svensk pediatrisk forskning synliggörs och uppmärksammas under Barnveckan. Vetenskapligt program är en återkommande programpunkt som planeras tillsammans med BLF:s vetenskapliga sekreterare. Programmet brukar vara på en halvdag under tisdagen.

Följande programpunkter brukar finnas med under det vetenskapliga programmet:

 • Inledning av BLFs vetenskaplige sekreterare
 • Utdelning av pris till årets mest citerade pediatriska artikel
 • Utdelning av pris till bästa abstracts (3 stycken); ett oralt (pediatrik), en poster (pediatrik), ett kvalitetsarbete (omvårdnad).
 • RfB:s Jubileumspris för bästa avhandling av en barnsjuksköterska (i samarbete med RfB)
 • Acta Paediatrica´s Young Investigator award (i samarbete med Acta Paediatrica)
 • BLUs pris till bästa kliniska handledare (i samarbete med BLU)
 • Rolf Zetterströmpriset till bästa pediatriska avhandling
 • Till detta har man ofta haft en inbjuden föreläsare på 45 min (John Lind-föreläsning)
 • Oral abstracts (3-6 stycken beroende på övrig tid)
 • Andra exempel är posterutställning, pris till bästa ST-arbete och presentation av ett antal pediatriska avhandlingar inom såväl medicin som omvårdnad.

Förteckning över föreningar som skall tillfrågas om att medverka i programmet

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB)

Svenska Barnläkarföreningen (BLF)

Svenska Barnläkarföreningens delföreningar:

Svenska Barnläkarföreningens intresseföreningar:

Instruktioner för att lämna in programförslag

Programmet är uppdelat i block på 45 minuter vardera, där en heldag motsvarar 8 block (4 block på förmiddagen och 4 block på eftermiddagen). När programförslag skickas in väljer man hur många sammanhängande block man önskar till sessionen. Titel på programpunkter, föreläsares och eventuella moderatorers namn anges.

 • Varje block motsvarar 45 minuter
 • Delförening/intresseförening/utskott bakom sessionen anges.
 • Sessionsrubrik samt kort beskrivning/sammanfattning skall anges (denna beskrivning kommer att användas på mötets hemsida)
 • Delmål för ST skall anges på förslaget. Detta gäller inte för förslag som huvudsakligen är inriktade mot sjuksköterskor.
 • Sessionen skall hållas på svenska. Om inbjuden utländsk gäst deltar, bör hela sessionen hållas på engelska.
 • Barnveckans program skall spegla professionens olika ämnesområden och spegla pågående svensk forskning och kliniska frågeställningar.
 • Det får inte förekomma förkortningar, produkt- eller studienamn i titlarna.
 • Två personer (föreläsare eller moderator) per 45 minuter får delta fritt den dagen föreläsningen är, övriga talare under sessionen betalar avgift.
 • Vem/vilka som deltar fritt skall meddelas arrangören.
 • Informera föreläsare och moderatorer att de själva skall göra sin anmälan via Barnveckans hemsida.
 • Anmälan är obligatorisk för alla som skall komma in i kongresshuset.

Tips vid utformning och presentation av det vetenskapliga programmet:

Förklara gärna varje föreläsnings innehåll i programmet, så att deltagarna lättare kan välja föreläsning. Till exempel kan man i programmet ange titel, föreläsare och sedan länk till mer innehållsrik information om föreläsningen. Prioritera gärna internationella föreläsare, inom ramen för budgeten. Deltagarna uppskattar om man har möjlighet att få ta del av föreläsarnas presentationer i efterhand. Verka för att programmet innehåller moment som inkluderar basal och specialiserad omvårdnad, kurser och föreläsningar för ST-läkare men även kurser och föreläsningar som har en mer avancerad nivå för specialistutbildade läkare. Utse salsvärdar för de olika lokalerna.

ST-kurser och kursintyg

Barnveckan erbjuder en bra möjlighet att ordna kurser för att täcka ST-läkares kursbehov. Kursintyg ska erbjudas efter genomförd kurs. Tidigare har detta organiserats genom att ST-läkaren inför varje 45-minuters session scannat sin namnbricka/QR-kod för att visa närvaro enligt de krav som satts upp. Önskvärt är att ST-läkaren får en tydlig bekräftelse i samband med scanning för att undvika förvirring. De olika intygen har förberetts av lokala arrangören efter inhämtande av kursinformation från kursarrangören/delföreningen. Detta är ett omfattande arbete som behöver finnas på plats i god tid och all information kring ST-intygen bör läggas på Barnveckans hemsida och digitala app. Efter genomförd Barnvecka har ST-läkaren sedan kunnat hämta sitt intyg digitalt via hemsidan så snart närvaron kontrollerats av kongressbyrån/tekniker. Intyget har därefter skrivits på av huvudhandledaren på hemmakliniken. Lämpligen involveras studierektorer och BLFs utbildningsutskott i granskandet av ST-kurser, så att de är relevanta utifrån delmål. Vissa delmål är svåra att uppnå via ordinarie kursutbud, se nedan, dessa kan då vara extra lämpliga att ha som ST-kurs under Barnveckan och kan anordnas av den lokala arrangören. Undvik att dessa kurser krockar med varandra.

Stående utbildningsmoment som bör prioriteras i programmet:

 • Läkemedel inom den egna specialiteten (b3 + STc14) – kurs motsvarande heldag årligen. I samarbete med BLFs intresseförening för Barn och Läkemedel.
 • Palliativ vård i livets slutskede (b4 + STb4) – kurs motsvarande heldag årligen. I samarbete med Palliativt nätverk.
 • Försäkringsmedicin (b4 + STb3) – kurs motsvarande halvdag varje/vartannat år.
 • Lagar och förordningar för den egna specialiteten (a6 + STc15) – kurs motsvarande halvdag vartannat år.

Varje delförening/intresseförening som angett att man kommer ge ST-kurs/-intyg på Barnveckan behöver inkomma med följande information:

 1. Specialitet: Barn- & Ungdomsmedicin och/eller subspecialitet.
 2. Delmål: Delmål som programmet innefattar.
 3. Ämne: Titel på kursen.
 4. Kursledare: Namn på ansvarig för delföreningens program.
 5. Beskrivning av kursen: Tydlig och konkret kursbeskrivning inklusive kursmål. Vilka ämnen kommer kursen/sessionerna ta upp.
 6. Bedömning av kunskaper: Förslag från kursansvarig hur man på bästa sätt gör bedömning att ST-läkaren tagit med sig kunskaper/kompetenser hem till vardagsarbetet. Kan vara förslag på patientfall att diskutera eller annat förslag på sätt som underlättar huvudhandledarens bedömning.

 

Denna info behövs för att kunna förbereda och skapa de digitala kursintygen.

Upplägget kring ST-kurser och intyg på Barnveckan skall vara förankrat i BLFs utbildningsutskott och tanken är att alla delföreningar gör på samma sätt. Bakgrunden är att det är viktigt och blir bättre om varje kurs har tydliga och nedskrivna mål, vilket gör det lättare för alla involverade (ST-läkare, handledare, ST-studierektor, verksamhetschef och Socialstyrelsen) att bedöma om kursen är tillräcklig eller ej för respektive delmål. Det blir också lättare att bedöma om ST-läkaren tagit till sig det som förväntas efter genomförd kurs.

 

I de nya ST-föreskrifterna behöver man inte täcka ett helt delmål på en och samma kurs, det viktiga är att man specificerar vad kursen innefattat. Kunskapstest i anslutning till kursen behövs inte, ansvaret för att bedöma om ST-läkaren tagit till sig förväntade kunskaper vilar på huvudhandledaren på hemmakliniken i samband med påskrift av intyget. Vid detta tillfälle går ST-läkaren tillsammans med handledaren igenom intyget och innehållet i kursen och stämmer av att relevanta kunskaper inhämtats. Till hjälp för detta finns då informationen enligt punkt 6 ovan, vilket bör finnas lättillgängligt. Handledaren gör också en bedömning av hur omfattande kursen varit och om ST-läkaren behöver komplettera med ytterligare någon kurs inom samma delmål.

På Socialstyrelsens hemsida finns ”kursämnen” att läsa och ta hjälp av (se länk: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/utbildning/kursamnen/sok-kursamne/). Innehållet är utformat för att utgöra ett stöd i rollen när man planerar kursinnehållet, främst tänkt för kursarrangören.

Planering

 • Två år före – Ansvarig klinik och kontaktperson där är utsedd. Samarbetsavtal enligt ovan signeras. Lokal arrangör bildar en lokal organisationsgrupp, som bör vara ”lagom” stor. Inom gruppen bör finnas ansvariga för ekonomi, vetenskapligt program, socialt program, ST-frågor (ST-föreläsningar, intyg, mm), ”influencer”, kontaktansvariga gentemot BLF, RfB och kongressbolag, praktiska personalfrågor, mm. Verksamhetschef eller någon av denne utsedd bör ingå. Avtal med kongressbolag tas fram. Samarbete med kommunens ”eventbyrå” startas.
  Arbete med att skapa tema, logotyp och färg. Informera den egna personalen på arrangerande klinik fortlöpande för att säkerställa känsla av delaktighet.
 • Ett år före – Datum är bestämt och konferenslokaler bokade sedan länge. Huvudansvarig har bildat en arbetsgrupp enligt ovan och representanter från denna deltar vid årets Barnvecka för att dra lärdom och informera om nästa års Barnvecka (personlig lobbying gentemot sponsorer, föreläsare och presumtiva deltagare, information i monter/hemsida/app). Stafettpinnen överlämnas. Temat är klart och planering av det vetenskapliga programmet har påbörjats. Påbörja annonsering i Barnläkaren/Barnbladet. Regelbunden återkoppling till BLF och RfB genom Framtidsgruppen.
  Kontakt med BLFs del- och intresseföreningar samt RfB tas direkt efter Barnveckan för att påbörja detaljplanering av det vetenskapliga programmet. Eftersök besked om önskad dag, omfattning med antal block, innehåll, föreläsare, ST-intygsbehörighet, mm. Programförslag skall lämnas in före den 1 september. Socialt program planeras och bokas.
 • Sju månader före – Hemsidan är uppdaterad med info om nästa års Barnvecka. Ett blockschema för det vetenskapliga programmet är klart.
 • Fem-sex månader före – Detaljschema för det vetenskapliga programmet med föreläsningstitlar, informationstexter och namn på föreläsare är publicerat. Hemsidan öppnar för registrering av deltagare och för anmälan av abstracts. Bestäm om och vilket material som eventuellt ska tas fram (väskor, pennor, banners, etc).
 • Två-fyra månader före – ta fram diplom, ev presenter till föreläsare, etc.
 • En månad före – Registrering via hemsidan stängs med hänvisning till registrering på plats under Barnveckan.

Kongressbyrå

Med tanke på arrangemangets storlek är samarbete med en kongressbyrå att rekommendera. Lokal arrangör beslutar om och i så fall vilken kongressbyrå som anlitas samt tecknar avtal. Offert tas lämpligen in från ett par aktörer. Avtal med kongressbyrå bör skrivas tidigt i processen, 1,5-2 år innan Barnveckan. Tidigt samarbete med kommunens ”eventbyrå” är ett viktigt komplement till kontakten med kongressbyrån.

Årtal              Mötesplats                          Kongressbyrå _____________________

2016              Östersund                           MKON (Malmö Kongressbyrå)
2017              Göteborg                             MKON
2018              Västerås                              Travel Team AB (Västerås)
2019              Örebro                                 MKON
2020              Växjö                                   MKON
2021              Stockholm                           MKON
2023              Halmstad                            MKON
2024              Linköping/Norrköping      MKON
2025              Uppsala                               MKON

Deltagaravgift

Deltagaravgift fastställs av arrangerande klinik. Avgiften för BLF- och RfB-medlemmar ska vara densamma och lägre än för icke-medlemmar. Kostnaden ska vara lägre för att delta två dagar än det dubbla priset av en dag. Alla icke-medlemmar betalar samma avgift oavsett yrkeskår.

Lägre avgift vid tidig anmälan tillämpas fram till och med två månader före Barnveckan.

Lokala funktionärer och personal på arrangörsorten som på arbetstid varit engagerade i planering och genomförande av Barnveckan bör få delta i Barnveckan kostnadsfritt. Arrangören bör även möjliggöra deltagande för övrig personal vid den egna kliniken/sjukhuset, i mån av tid. Ett eventuellt överskott kan användas för att återbetala deltagaravgift för medarbetare som deltagit.

Gästföreläsare som inte är barnläkare/barnsjuksköterskor kan få ersättning för resa och uppehälle men erhåller inte traktamente eller arvode. Den lokala arrangören har sista ordet i frågan om vilka delföreningar som kan involvera gästföreläsare enligt ovan. Huvudregel bör vara att vara generös vad gäller antalet föreläsande icke-barnläkare/icke-barnsjuksköterskor. I möjligaste mån bör man anpassa schemat så att gästföreläsare inte behöver logi. Gästföreläsare, t ex internationella, som kräver arvode och/eller dyrare resekostnader bör begränsas och måste i varje fall godkännas av arrangören. Föreläsare betalar inte deltagaravgift för föreläsningsdagen, men väl för övriga dagar i Barnveckan. Hon/han betalar också sin resa och uppehälle. Programmet är uppdelat i 45-minuters block, max två föreläsare per 45 min får gratis inträde den dagen men målsättningen är att det oftast räcker med en föreläsare per 45 min. Om man har en paneldebatt eller liknande med externa personer som deltar (politiker, tjänstemän, utländska deltagare per länk mm) behöver dessa personer heller inte betala inträde om de inte planerar att nyttja Barnveckan mer än vid just detta tillfälle. Om de skall gå på fler sessioner, äta lunch osv gäller max 2 personer gratis/45 min. Moderator för Barnveckan får inte någon ersättning för att delta och betalar full deltagaravgift om den inte själv är föreläsare enligt ovan.

Ordförande i BLF och RfB betalar ingen deltagaravgift. Den centrala samordnaren inom framtidsgruppen deltager fritt under Barnveckan (deltagaravgifter/logi/resa).

Socialt program

Vid sidan om det vetenskapliga programmet anordnas ett ”socialt” program. Under onsdagskvällen anordnas en större middag. Middagar anordnas även under måndags- och tisdagskvällarna, men i mindre skala. Om kongressen anordnas utanför stadskärna rekommenderas gemensam transport från kongresslokalen till restauranger. Morgonaktiviteter rekommenderas, t ex gruppgymnastik, yoga, promenader, etc. Även kulturella aktiviteter utanför det vetenskapliga programmet uppskattas, t ex stadsvandringar, besök på museum, etc.

Sponsorer

Sponsorer och utställare är viktiga för genomförandet av Barnveckan. Sponsorskap delas upp i guldsponsorer respektive silversponsorer. Den lokala arrangören bestämmer dock om den vill anlita sponsorer/utställare, något som vanligen administreras av kongressbyrån. BLF:s riktlinjer för sponsring ska tillämpas.

BLF/RfB med tidskrifterna Barnläkaren och Barnbladet har fri utställningsyta/bord mot att man bidrar med fria annonser för Barnveckan. Tänk på att förbereda annonser i tid.

Intresseorganisationer vill ofta få gratis monterutrymme, de bör i första hand erbjudas samma sponsorpaket som alla andra, alternativt få avvakta tills det är 2-3 veckor kvar och då kunna erbjudas gratis monter i mån av plats.

Om en sponsor vill ordna ett lunchseminarium (guldsponsorer erbjuds detta) och nå ut till alla deltagare ska denna kontakt skötas via arrangören. Inga e-postadresser lämnas till externa aktörer. Utskick till BLFs/RfBs medlemmar via företag i samband med Barnveckan är en effektiv marknadsföringsaktivitet och bör beläggas med avgift som tillfaller möteskassan.

Anvisningar för sponsorskap

Sponsorer får välja monterplats först, därefter placeras utställarna i den ordning anmälan inkommit. Utställningshallen finns lämpligtvis i nära anslutning till stora föreläsningssalen. Deltagarnas lunch- och kaffepauser bör serveras i eller i nära anslutning till utställningshallen.

Guldsponsor. Prisidé 2022: 120.000 SEK. I sponsorskapet ingår:

 • Symposium (30-45 minuter, skall godkännas av vetenskapliga kommittén), med utskick till registrerade deltagare cirka 1 månad innan konferensens start, företaget står för alla kostnader för symposiet (såsom föreläsare, material, mm)
 • Utställningsyta, 8 m2 (4×2 meter).
 • Möjlighet att välja monterplats först.
 • 1 bord och 2 stolar ingår.
 • Fri registrering för 4 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser).
 • Deltagarförteckning innan konferensens start.
 • Företagslogo på hemsidan med länk.
 • Annons i Barnveckans app.
 • Möjlighet att ha material på registreringsdisk.
 • Logor och tack visas under pauser i huvudsalen.

Silversponsor. Prisidé 2022: 58.000 SEK. I sponsorskapet ingår:

 • Utställningsyta, 6 m2 (3×2 meter)
 • Val av monterplats efter guldsponsor.
 • 1 bord och 2 stolar ingår.
 • Fri registrering för 3 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser).
 • Deltagarförteckning innan konferensens start.
 • Företagslogo på hemsidan med länk.
 • Företagets namn i Barnveckans app.
 • Möjlighet att ha material på registreringsdisk.
 • Logo och tack visas under pauser i huvudsalen.

Utställare. Prisidé 2022: 32.000 SEK. I utställarpaketet ingår:

 • Utställningsyta, 4 m2 (2×2 meter)
 • 1 bord och 1 stol ingår
 • Fri registrering för 2 medarbetare (tillgång till det vetenskapliga programmet, lunch och kaffepauser).
 • Företagets namn i app och på mötets hemsida.

Övrigt:

Logo och länk på konferensens hemsida: prisidé 8.000 SEK
Logo och annons i app: prisidé 10.000 SEK
Material vid registreringsdisk: prisidé 5.000 SEK

Anvisningar för abstrakt till Barnveckan

Abstrakt utformas på svenska och får maximalt innehålla 250 ord. Titel skall hållas kort, men ämnet skall klart framgå. Använd inga förkortningar i titeln.

Viktiga datum för abstraktinlämning:
Sista dag för inlämning bör vara omkring 1 januari. Besked om godkänt abstrakt bör ges senast 20 januari.

Dela upp abstrakt enligt följande:

 • Bakgrund – syfte med studien, helst mycket kort
 • Material och metod
 • Resultat – sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
 • Slutsats – formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” skall undvikas.

Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Läkemedel skall anges med substansnamn.

Abstrakt sänds in via inlämningsformulär på Barnveckans hemsida. Bekräftelse skickas ut, som sedan används för att göra tillägg och ändringar i texten. Ändringar kan göras fram till abstrakt deadline.

Abstrakt sorteras och bedöms av vetenskapliga sekreterare inom BLF och RfB, som beslutar om det blir en muntlig presentation eller presenteras med en poster. Abstrakt som godkänts för publicering av författare visas med namn på hemsida och i appen.

Under Barnveckan delas följande priser ut:

 • Bästa vetenskapliga abstrakt
 • Bästa abstrakt inom kliniskt utvecklingsarbete
 • Bästa poster

Godkända abstrakt presenteras som posters eller muntlig presentation. Presenterande författare måste anmäla sig till konferensen efter att besked om godkänt abstrakt givits. Är inte den presenterande författaren anmäld innan den 1 mars stryks detta abstrakt.
Vetenskapliga posters sitter uppe under hela konferensen, och författare bör stå vid sin poster så mycket som möjligt, helst i alla pauser under hela konferensen.

Hemsida och mobilapp

Vetenskapligt och socialt program samt övrig konferensinformation ska finnas tillgänglig på webben och i en mobilapp. Dessa bör vara synkroniserade. BLF har registrerat domännamnet www.barnveckan.se. BLF har inget centralt avtal med någon som sköter hemsidan.

Hemsidan sköts av kongressbyrån och dess utformning sker i samråd med arrangör. Arrangören beslutar om sociala media skall användas. Logotyp tas fram av arrangören tidigt i processen. Typsnitten som finns i loggan är PIXIMISA och Sean.

Miljö och klimat

Barnveckan ska planeras och genomföras med hänsyn till miljö och klimat för minsta möjliga klimatpåverkan. Faktorer som kan diskuteras är digitala lösningar, resor, måltider, profilprodukter och föreläsargåvor.

Vanligen har föreläsarna tackats genom en gemensam gåva till en välgörenhetsorganisation vald av arrangören.

Framtidsgruppen

För samordning och erfarenhetsutbyte mellan arrangörer ansvarar BLF för att ordna regelbundna träffar i Framtidsgruppen. BLF:s vice ordförande är sammankallande. I gruppen deltar en till två representanter för den senaste och de två kommande barnveckorna samt minst en representant från RfB.

I framtidsgruppen ingår även en av BLF-styrelsen utsedd central samordnare som fungerar som stöd och vägledare för de lokala arrangörerna över tid. Ungefär månatliga telefon- eller videomöten har varit praxis. Framtidsgruppen ansvarar för att årligen gå igenom och vid behov uppdatera innehållet i denna instruktion.

Martin Jägervall samt styrelserna för RfB och BLF 240301


access_time 2024-04-11 09:42:04