Skrivelse 2011-07-13

Brev från SoS ang Hälsoundersökningar av asylsökande

Från: Andersson von Rosen Inger[inger.andersson-vonrosen@socialstyrelsen.se
Skickat: den 13 juli 2011 17:53

Till: Nelson Nina
Kopia: Norling, Helena

Ämne: Hälsoundersökning av asylsökande

Till BLF

Vid Socialstyrelsen pågår ett arbete med en webb‐baserad vägledning för hälso‐ och sjukvård för migranter, bl.a. hälsoundersökning (HU) av asylsökande m. fl.

Vi har nu gjort en litteratursökning för att få underlag för rekommendationer kring innehåll i denna vägledning. Det gäller i första hand vilken provtagning som bör ske, i samband med HU av asylsökande m. fl. Sökningen har dock inte givit en tydlig bild varför Socialstyrelsen bett Smittskyddsläkarföreningen att presentera ett samlat förslag till vilken provtagning, som är relevant ur smittskyddsperspektiv.

På motsvarande sätt vill vi nu inbjuda Barnläkarföreningen att presentera ett förslag, som Socialstyrelsen kan referera till som ett konsensusdokument när det gäller provtagning för barn t.o.m. 18 års ålder. Det vore önskvärt om en sådan sammanställning kunde ange dels en miniminivå på provtagning, dels vilka övriga prover som kan övervägas och under vilka förutsättningar.

Då Socialstyrelsen till den 14 oktober kommer att bjuda in till en förhandspresentation av den webbbaserade vägledningen, hoppas vi det är möjligt för Barnläkarföreningen att presentera ett förslag till den 10 oktober.

Vid eventuella frågor kontaktas i första hand Helena Norling (tel. 075 247 3133,
helena.norling@socialstyrelsen.se
Med vänliga hälsningar,
Inger A v Rosen
SOCIALSTYRELSEN
Hälsoskydd och smittskydd
Vxl 075 247 3000
Ankn: -3594


access_time 2014-05-20 16:18:06