Skrivelse 2010-11-08

Barnläkaren och massmedia

Barnläkaren blir ofta i sin yrkesroll kontaktad av media. Enskilda medlemmar har bett om råd hur de skall agera i olika sammanhang. Av den anledningen har barnläkarföreningens styrelse uppdragit åt Utskottet för Etik och Barnets Rättigheter att ge förslag till riktlinjer.

Barnläkarens medverkan i radio, TV och press ska vägas mot en eventuell skada som skulle kunna åsamkas barn och anhöriga i de fall reportage kräver någon form av medverkan från barn eller deras familjer. Sådana situationer kan uppstå, även när man i gott syfte, vill påverka befattningshavare att förbättra förhållandena för barn med vissa sjukdomar eller när man mer generellt vill lobba för den egna verksamheten. Det kan också uppstå situationer, där barnläkarna inte primärt legat bakom anledningen till ett reportage, som exempelvis vid sjukhusbesök av prominenta personer.

Barnläkaren skall i mediasammanhang bemöta barn och deras anhöriga med samma respekt och genomtänkta etik, som vid alla andra vårdkontakter. En journalist, fotograf eller annan representant för media är inte att betrakta som en behörig person i ett vårdsammanhang, om inte barn och förälder i förväg har gett ett skriftligt medgivande. Ett sådant skriftligt medgivande friskriver dock inte barnläkaren från skyldigheten att själv ta ansvar för grundläggande regler såsom sekretesslagstiftning etc. Även i dessa situationer bör barnläkaren förvissa sig om att barnet och de anhöriga insett konsekvenserna av att exponeras i media. Det kan exempelvis hända att föräldrarna ger sitt tillstånd i god tro, men inte inser att barnet i efterhand kan bli utsatt för svåra frågor eller i sämsta fall förolämpningar från kamrater eller andra de träffar på. Barnläkaren ska ta ansvar för att fotografering och filmning sker med största möjliga hänsyn till patientens integritet och sjukvårdspersonalens arbete. Det är inte tillåtet att fotografera och filma i sjukhusets entréhall eller övriga allmänna utrymmen, inte heller på vårdavdelningarna eller andra platser där medpatienter kan uppehålla sig. Barnläkaren ansvarar för att media kan anvisas till tillåtna platser och miljöer . Många sjukhus har också rutiner för kontakter med massmedia.

Barnläkaren ska ta ansvar för att en patient eller anhörig aldrig, utan föregående skriftligt medgivande, ska behöva utsättas för fotografering, intervju eller inspelning av tredje part i samband med en vårdkontakt.

Barnläkaren ska ta ansvar för att barnets bästa kommer i främsta rummet och skall tillsammans med föräldern men också självständigt göra en bedömning över barnets medverkan i media och eventuell risk för framtida konsekvenser.

Barnläkaren ska ta ansvar för att barns medverkan i mediasammanhang beslutas av vårdnadshavaren men barnet ska efter ålder och mognad tillfrågas och ha inflytande över beslut.

Barnläkaren bör alltid överväga om barnets och föräldrarnas beroendeställning medför att de har svårt att avböja kontakter med media som förmedlas av läkaren. Denna beroendeställning kan upplevas extra starkt av inneliggande barn och deras föräldrar.

Praktiska tips vid kontakt med media
Alltid vid mediakontakt

 • Håll dig inom ditt kunskapsområde
 • Håll Dig till fakta
 • Om du behöver tid att tänka, be att få återkomma. Säg ifrån om du inte vet svaret, kan eller får besvara frågan
 • Respektera tystnadsplikten och sekretessen
 • Var så tydlig som möjligt

Aldrig vid mediakontakt

 • Tala inte om sådant som är utanför ditt yrkesområde
 • Använd inte ”fikonspråk”/fackspråk
 • Använd inte uttrycket ”ingen kommentar”
 • Bli inte upprörd eller arg
 • Låt dig inte bli stressad av journalisten/situationen
 • Ljug inte, gissa inte, spekulera inte

Staffan Jansson
Ordförande i Blf:s utskott för Etik och Barnets Rättigheter

Nina NelsomOrdförande
Svenska Barnläkarföreningen


access_time 2014-05-21 01:48:12