Skrivelse 2011-09-02

BLF’s svar på nedastående brev från SoS om hälsous av asylsökande

Till Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Att.: Inger Andersson von Rosen, Inger.andersson‐vonrosen@socialstyrelsen.se ; Helena Norling, helena.norling@socialstyrelsen.se
Kopia: Lars‐Erik Holm, lars‐erik.holm@socialstyrelsen.se; Anders Printz, anders.printz@socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen har i sitt arbete med en web‐baserad vägledning för hälso‐ och sjukvård för migranter, bl.a. hälsoundersökning (HU) av asylsökande m.fl. inbjudit Svenska Barnläkarföreningen (BLF) att presentera ett förslag, som Socialstyrelsen kan referera till som ett konsensusdokument, när det gäller vilken provtagning som bör ske för nyanlända barn t.o.m. 18 års ålder.
Såsom BLF tidigare framhållit i sitt Remissyttrande angående ”Förslag till Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl, dnr 10373/2008”, ser BLF positivt på ett samarbete med Socialstyrelsen i denna fråga. Vi finner det dock högst anmärkningsvärt att den web‐baserade informationen begränsas till blodprovstagning. Tillgänglig forskning och erfarenhet, som bland annat dokumenterats från Socialstyrelsen,
pekar på att de nyanlända flyktingbarnens hälsoproblem domineras av psykosociala svårigheter, barnmedicinska problem och karies. BLF menar därför att det inte är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att utforma ett konsensus dokument kring hälsoundersökningar av asylsökande barn som enbart fokuseras på blodprovstagning. Det är rimligt och enligt vår mening förenligt med Socialstyrelsens sätt att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet att den tänkta web‐baserade informationen därför utformas att innefatta dominerande problem och inte exklusivt blodprovstagning. Vi är inom BLF, som sagt, mycket angelägna om det fortsatta samarbetet med Socialstyrelsen – i denna och andra frågor. För att underlätta ett smidigt sätt att komma vidare i just denna fråga föreslår vi ett gemensamt möte för att diskutera hur ett konsensusdokument om hälsoundersökningar för asylsökande barn bör utformas. Vid ett sådant möte skulle också en gemensam plan för att ta fram ett sådant dokument kunna utformas.

Göteborg 2011‐09‐02
Henry Ascher
ordförande i Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn

Linköping 2011‐09‐02
Nina Nelson,
ordförande i Svenska Barnläkarföreningen

 


access_time 2014-05-20 15:47:52