Verksamhetsberättelse 2002

Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningen, 2002

(version 030220)

Styrelsen

Ordf: Hugo Lagercrantz, Stockholm
Vice ordf: Elisabeth Esbjörner, Örebro
Vetenskaplig sekr: Anders Lindblad, Göteborg
Facklig sekr: Torbjörn Hertzberg, Stockholm
Kassör: Ian Modin, Stockholm

Ledamöter

Carl-Eric Flodmark, Malmö
Elisabeth Kullenberg, Ängelholm
Erik Bergström, Umeå
Fredrik Ahlsson, Uppsala Suppleanter
Boel Andersson Gäre, Jönköping
Göran Wennergren, Göteborg
Ordförande i Utbildningsutskottet: Lars Fohlin, Falun
Web master: Stellan Håkansson, UmeåStyrelsen har haft fyra möten.

BLF-MÖTEN

Sedvanligt årsmöte anordnades på Astrid Lindgrens Barnsjukhus 5-8 februari år 2002. Ordförande Björn Wettergren avtackades och Hugo Lagercrantz valdes till ny ordförande. På programmet stod barnkardiologi (Gästföreläsare professor A Strauss fån Vanderbilt universitetet), vård av asylsökande barn, inflammation vid kronisk sjukdom, lungmedicin, nefrologi, hematologi, epidemiologi, neuropediatrik, neoantologi och hjärnutveckling.Årsmötet gästades av barnombudsman Lena Nyberg, som bl a rapporterade om sjukvårdslagstiftningen ur ett barnperspektiv och vilka problem som möter funktionshindrade barn i Sverige.Det planerade vårmötet i Örebro fick ställas in p g a för få anmälningar.Höstmötet i Trollhättan samlade ett relativt stort antal medlemmar. Vid detta möte diskuterades screening av höftledsluxationer hos nyfödda, endokrinologi för icke-endokrinologer och psykosomatik i vardagspediatriken. Som särskilda föreläsare inbjöds barnboksförfattaren Viveca Lärn, som talade om fantasi som drivkraft, och Margareta Carlberg, ordförande i Socialstyrelsens barnprogram.Riksstämman i Göteborg: Högtidsföreläsare var Martin Ritzén, vars föredrag hade titeln ”Sällsynta syndrom – naturens knock-out experiment! Den kliniska blicken parad med molekylärbiologi”. BLF höll i två symposier: ”Barn i förskolan – effekter på hälsan” med Margareta Blennow som moderator, och ”Tidig hemgång från BB – risker och vinster för mor och barn” med Jens Schollin som moderator. Två sektionssymposier anordnades: ”Celiaki – gammal sjukdom med nya utmaningar” med Henry Ascher som moderator och ”Plötslig spädbarnsdöd – en nollvision” med Hugo Lagercrantz som moderator.Årets postrar presenterades som vanligt på skärmar. Till postersessionen hade 10 postrar utvalts för muntlig presentation och bland dem fick åhörarna rösta fram de 4 bästa. Under år 2002:s riksstämma koncentrerades pediatrikprogrammet till två dagar, en förändring som fått positivt gensvar.

FRAMTIDENS BLF-MÖTEN

Under året har förts en diskussion om framtidens BLF-möten, där vi tror at det är nödvändigt att minska antalet mötestillfällen. Förslaget är att ha årsmöte under tiden januari t o m maj. Höstmötet förläggs till 3-4 dagar under förslagsvis oktober och kommer att ha en mer tydlig utbildningsprägel med utbildningsprogram och state-of-the-art-föreläsningar. BLF:s utbildningssektion, sektionerna (grenspecialitets- och tilläggsspecialitetsföreningarna) och arbetsgrupperna bidrar tillsammans med organiserande klinik i utformningen av programmet. Målgruppen är alla barnläkare, som behöver bredda sina kunskaper. BARNLÄKAREN
BLF-Nytt har fått en ny typografi och ett nytt namn – ”Barnläkaren”. Redaktör är Annika Janson från Huddinge Universitetssjukhus. Tidskriften publicerar debattinlägg från dagspressen som rör barnläkarfrågor. Vidare har en serie reportage om barnklinikerna i landet påbörjats.

DEBATT

BLF-styrelsen gick ut med ett debattinlägg i DN 15/4 2002 med ett tiopunktsprogram och krävde bl a att man tar större hänsyn till FN:s barnkonvention och att barnkompetensen tillgodoses. Dessutom äskades om fler skolläkare och skolsköterskor och mer personal i förskolorna. Vidare rekommenderar BLF-styrelsen att barn under 3 år inte bör se på TV. Debattartikeln gav stort gensvar.

FLYKTINGBARN

BLF:s arbetsgrupp för flyktingbarn, som bildats under året, har tillskrivit FN:s barnrättskommitté angående situationen för flyktingbarnen i Sverige, där man bl a påtalade brister i omhändertagandet av barn utan uppehållstillstånd i vårt land. Vidare påtalades flyktingbarnens rätt till rehabilitering och de orimliga i att barn och föräldrar separeras i samband med utvisning.

ANGÅENDE SPECIALISTUTBILDNING

Det nya förslaget till indelning av specialiteter har lagts fram av Socialstyrelsens specielle utredare, Gudmar Lundqvist, som föreslog att pediatriken utgör en basspecialitet och att neonatologi, onkologi, barnkardiologi och barnneurologi blir grenspecialiteter. BLF agerade kraftfullt för att även barnallergologi skulle bli en egen grenspecialitet, särskilt som det för närvarande är en egen specialitet. Vår protest fick gensvar.BLF-styrelsen anser det viktigt att hävda pediatrik som bas för alla gren- och tilläggsspecialiteter. Skolhälsovård har försvunnit som en egen specialitet. BLF har agerat för en grenspecialitet ”Barn- och ungdomshälsovård”, men inte fått gehör för detta. Kunskapen inom detta ämne anses rymmas inom basspecialiteten pediatrik.

SOCIALSTYRELSEN

Barnexpertgruppen har ersatts av det s k ”Barnprogrammet” under ledning av Margareta Carlberg. Detta organ har betydligt bredare uppdrag i att bevaka barnets intressen både ur social och medicinsk synvinkel. Endast två barnläkare ingår i gruppen.

MEDLEMSMATRIKELN

BLF har under året fått 67 nya medlemmar, totalt cirka 1500. Nio medlemmar har avlidit.

BLU (BARNLÄKARE UNDER UTBILDNING)

BLU har varit mycket aktiv och deras möten är välbesökta.

Ekonomisk redovisning 2002, BLF

 

 


access_time 2014-05-19 13:33:10