Verksamhetsberättelse 2003

ÅRSBERÄTTELSE för Svenska Barnläkarföreningen 2003

 Styrelsen

Ordf: Hugo Lagercrantz, Stockholm
Vice ordf: Boel Andersson Gäre, Jönköping
Vetenskaplig sekr: Anders Lindblad, Göteborg
Facklig sekr: Torbjörn Hertzberg, Stockholm
Kassör: Ian Modin, Stockholm

Ledamöter

Carl-Eric Flodmark, Malmö
Elisabeth Kullenberg, Ängelholm
Erik Bergström, Umeå
Fredrik Ahlsson, Uppsala

Suppleanter

Göran Wennergren, Göteborg
Elisabeth Esbjörner, Örebro
Ordförande i Utbildningsutskottet: Lars Fohlin, Falun
Web master: Stellan Håkansson, Umeå

 BLF-MÖTEN

Föreningens årsmöte ägde rum i Göteborg 18-21 mars i Ostindiska Huset på Göteborgs Stadsmuseum.

Ett aktuellt tema handlade om vaccinationer i dag och i morgon. Key-note föreläsare var Jan Holmgren, som talade om vaccinationer i globalt perspektiv. Margareta Blennow uttryckte sin oro över den sjunkande vaccinationsfrekvensen och hur man skall kunna hantera vaccinationsmotståndet.
Ett annat aktuellt tema var barnkardiologi, som leddes av nyblivne professorn i Göteborg, Ingegärd Östman-Smith. Bl a diskuterades livskvalitet efter barnhjärtoperation. Inbjuden föreläsare var Annika Åhnberg, som är ordförande i Rädda Barnen.

Ett särskilt symposium om bröstuppfödning ordnades av Jonas Ludvigsson. Alan Lucas var högtidsföreläsare.

Då höstmötena haft ett sjunkande deltagarantal, prövades ett nytt koncept med Barnläkardagar. Dessa ordnades på Slagthuset i Malmö under ledning av Carl-Erik Flodmark. Tanken var att presentera kliniska guidelines av intresse för alla pediatriker. Följande teman behandlades: ”Nyfödda i chock på akutmottagningen” . ”Den nyfödda hjärnan”, ”CNS-infektioner” och ”Barnreumatologi”. Antibiotikabehandling i öppen och sluten vård och förstoppning diskuterades också i parallella sessioner. Mötet drog till sig ett par hundra deltagare och verkade uppskattat.

Vid Riksstämman, vars tema var ”Den åldrande patienten”, var BLF huvudarrangör för två symposier förutom det egna programmet. Ett handlade om ”Det åldrande barnet” under ledning av Gunilla Hedlin – alltså hur det går för det kroniskt sjuka barnet när det blir vuxet. Dessutom handlade ett symposium om barnmisshandel vars titel var ”Misstanke om barnmisshandel – varför är det så svårt att anmäla” med Olof Flodmark som moderator.

Årets högtidsföreläsning hölls av professor emeritus Nils-Rune Lundström från Lund om ultraljuddiagnostik av hjärtfel hos barn.

BARNLÄKAREN OCH BARNDEBATT

Tidningen ”Barnläkaren”, som tidigare kallades för BLF-nytt, har blivit framgångsrik under Annica Janssons chefredaktörskap. I tidningen har en aktiv debatt pågått. Exempelvis har Birger Winbladh argumenterat för behovet av att bibehålla barnakutmottagningar. Ett stort orosmoment har varit nedskärningarna av barnsjukvården i hela landet trots ökande födelsetal. I Östergötlands läns landsting presenteras en prioriteringslista, som gör att vissa tillstånd hos barn inte längre skall bekostas av landstinget.

BLF har besvarat remiss rörande läkarnas specialistutbildning.

MEDLEMMAR

Under året har 79 nya medlemmar tillkommit.

 STYRELSEBERÄTTELSE

Ett särskilt styrelseinternat hölls i Sandhamn i september

 UPPVAKTNINGAR

Den s k ”barnministern” Berit Andnor uppvaktades av BLF:s ordförande och ett par styrelsemedlemmar. Resultaten av den s k ”barnkompetensutredningen” efterlystes. Ett slags utlåtande från Socialdepartementet förväntas. BLF:s styrelse uttryckte också en oro för att familjeläkarnas kompetens i barnmedicin är bristfällig. Barnministern var positiv till att ha en fortsatt dialog med BLF angående barnfrågor. Styrelsen har också tillskrivit Socialstyrelsen i samma ärende och även efterlyst de utlovade nationella riktlinjerna för skolhälsovården samt framfört styrelsens oro för barnhälsoöver-läkarnas framtid och att hälso- och sjukvårdsfrågorna, som rör barn och ungdomar, kommit i skymundan i Socialstyrelsens nya organisation.

 STADGEÄNDRING

Vid årsmötet beslutades att årsmötet i fortsättningen kan hållas under månaderna januari till maj.
Stockholm den 20 februari 2004
Hugo Lagercrantz, ordförande


access_time 2014-05-19 13:32:04