Verksamhetsberättelse 2007

Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningen, verksamhetsåret 2007

Svenska Barnläkarföreningen, BLF, har haft ett händelserikt år 2007. Styrelsen har haft 6  möten varav ett som tvådagars internat samt fyra som telefonsammanträden. Däremellan har  styrelsen haft kontinuerlig kontakt via e-post och på så sätt fortlöpande hanterat olika ärenden.  BLF har nu 1750 medlemmar.

Möten och utbildningsaktiviteter

Barnveckan i Linköping 23–27 april 2007 blev en succé med fint program både vetenskapligt  och socialt, och utmärkta arrangemang. Till framgången bidrog den stora anslutningen med  nästan 700 deltagare. Barnveckan har blivit den samlande mötesplats som vi hoppats på att den skulle bli.

Under Riksstämman i Stockholm 28–30 november 2007 hade vi ett fylligt pediatriskt  program med stor postersession och intressanta symposier. Symposierubriker var bland annat ”Risk- och friskfaktorer för utveckling av astma och allergi hos barn”, ”Alkoholintoxikation hos ungdomar, hur farligt är det?” och ”Vaccin och annan prevention – för alla barn eller bara för riskgrupper?”. Högtidsföreläsare var Bengt Björkstén och gästföreläsare Peter Milla.

Barnläkaren

Vår medlemstidning Barnläkaren kom ut med 6 välfyllda nummer under 2007. Chefredaktör har varit Samuel Lagercrantz. Från 2008 har Samuel Lagercrantz lämnat över uppgiften som chefredaktör till Margareta Munkert Karnros. Barnläkaren publiceras också i digital form på BLF:s nätsida. Som tidigare får BLF:s medlemmar även Acta Paediatrica som  medlemsprenumeration. Förlag för Barnläkaren och Acta Paediatrica är Wiley-Blackwell.

Remissvar

BLF har genom styrelsen och engagerade medlemmar svarat på ett flertal remisser, till  exempel Livsmedelsverkets remiss angående berikning av mjöl med folsyra och Socialstyrelsens förslag till införande av vaccination mot pneumokocker. Remissvaren publiceras på vår hemsida.

Internationell samverkan

BLF deltar aktivt i det europeiska pediatriska samarbetet i Confederation of European Specialists in Paediatrics, CESP, liksom i det nordiska samarbetet i Nordisk Pediatrisk Förening, NPF.

Ny målbeskrivning för ST-utbildningen

BLF:s utbildningskommitté har under året arbetat intensivt med den nya målbeskrivningen för
ST-utbildningen i basspecialiteten barn- och ungdomsmedicin. Målbeskrivningen är nu i
princip klar och för närvarande föremål för remissyttranden. Parallellt har motsvarande arbete
ägt rum i sektionerna för neonatologi, barn- och ungdomsallergologi, barnkardiologi,
barnonkologi samt barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Dessa sektioner har tagit
fram nya målbeskrivningar för respektive barnmedicinsk grenspecialitet.

www.blf.net

Mycket av kommunikationen med och informationen till medlemmarna sker via BLF:s  innehållsrika nätsida, www.blf.net. Webmasters är Mats Eriksson och Stellan Håkansson.

För Svenska Barnläkarföreningens styrelse, 10 april 2008

Göran Wennergren, Ordförande


access_time 2014-05-23 16:13:36