Verksamhetsberättelse 2016

Utskriftsvänlig version

Medlemmar

Den 31 december 2016 hade Svenska Barnläkarföreningen (BLF) 2155 medlemmar registrerade varav 1922 även var medlemmar i Läkarförbundet. Under verksamhetsåret gjordes en omfattande uppdatering av medlemsregistret vilket resulterat i ett system för direkt medlemskommunikation, något som tidigare företrädesvis skett via barnklinikernas verksamhetschefer. Förutsättningar och tidsåtgång för arbetet med medlemsregistret påverkades kraftigt negativt av att Läkarförbundet under 2015 övergick till ett nytt registersystem som visade sig vara belastat med stora problem.

Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordförande Anna Bärtås
vice Ordf. Anna-Karin Edstedt Bonamy
Vetenskaplig sekr. Ola Nilsson
Facklig sekr. Niklas Segerdahl
Kasssör Fredrik Lundberg
Ledamot Petter Borna
Ledamot Per Brolin
Ledamot Gunilla Drake
Ledamot Åsa Hedblom
BLU representant Henrik Hill
Suppleant Anna-Maria Ho

Styrelsen inledde arbetet i samband med Barnveckan i Östersund 2016, ett styrelseinternat hölls i Växjö 15–16 september, styrelsemöten hölls 8 december 2016 och 7 februari 2017. Däremellan cirka ett telefonmöte i månaden.

Delföreningar

BLF:s delföreningar gör ett för barnsjukvården mycket gediget och omfattande arbete. Delföreningarna skriver egna årsberättelser. Styrelsen och delföreningsrepresentanter har träffats vid två möten; dels i samband med Barnveckan, dels den 8 december 2016.

Barnveckan

Barnveckan 25-28 april i Östersund samlade drygt 900 barnläkare, barnsjuksköterskor och psykologer och deltagarnas utvärdering var mycket positiv av både vetenskapligt och socialt program. Veckan gick med ett ekonomiskt överskott, se ekonomisk berättelse. I skrivande stund ser vi fram emot Barnveckan i Göteborg med över 1000 deltagare anmälda redan.

Remisser

Följande remisser har besvarats, de flesta i samarbete med delföreningar. Remissvaren kan läsas i sin helhet på hemsidan.

 • Effektiv vård (SOU 2016:2)
 • Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)
 • Rotavirusvaccination i allmänna vaccinationsprogrammet
 • Beslutsunderlag till regeringen om införande av vaccinationer i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet
 • Kunskapsstöd och rekommendationer om plötslig oväntad död hos spädbarn  (Dnr 3.1 35690/2014)
 • Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73).
 • Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
 • Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)
 • Remiss angående införande av nyföddhetsscreening för cystisk fibros
 • Nationell strategi för digitalisering i förskolan
 • Revidering av Läkarförbundets etiska regler

Samordnat kunskapsstöd inom barnmedicin – ”Nationella PM”

BLF startade 2016 i samarbete med SKL arbetet med att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för barnmedicinska tillstånd. Mia Wede, barnläkare i Halland är utsedd till samordnare för projektet och Petter Borna är ansvarig i styrelsen. Delföreningarna är engagerade och utser författare och granskare. Strukturen för arbetet är fastställd och de första dokumenten är inom kort färdigställda.

Tidningen Barnläkaren

Barnläkaren utkom 2016 med sex nummer med tema Barn och media, Läkemedel, Global hälsa, Barn och kön, Dermatologi samt Etik och barns rättigheter. Hittills 2017 har två nummer utkommit med tema Diabetes och Allergi. Fram till och med nummer 2/17 har Whiley tryckt Barnläkaren i Manila. Nyligen har BLF skrivit avtal med ett nytt tryckeri; DanagårdLiTHO. Därmed kommer hela tidningens produktion att ske i Sverige från och med nummer 3/17.

ACTA Pediatrica

ACTA Pediatrica utgavs med 12 nummer 2016. Sedan årsskiftet utges tidningen enbart on-line. BLF:s medlemmar är oförändrat prenumeranter och når tidningen genom en inloggning via hemsidan.

ST-utbildning

Utbildningsutskottet har lagt ner ett stort arbete på revidering av specialisttjänstgöringsguiden så att den följer nya ST-förordningen SOSFS 2015:8. De har även haft dialog med Socialstyrelsen inför upphandling av ST-kurser.
2015 utvecklades en ny webbaserad modell för specialistskrivning av ST-studierektorerna i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion. Ansvaret för specialistskrivningen kommer att rotera mellan sjukvårdsregionerna och 2016 framtogs den av Västra sjukvårdsregionen. Provet skrevs den 28 oktober och 26 läkare godkändes.

Övriga aktiviteter

BLF har bidragit med barnläkarkompetens och fört fram vår syn i ett antal aktuella frågor. De större sammanfattas här.
En metod för medicinsk åldersbedömning har nyligen satts upp av Rättsmedicinalverket (RMV). Barnläkarföreningen har haft dialog med Socialstyrelsen och RMV och fört fram synpunkter på metoder och rutiner för att säkerställa att dessa fyller kraven på vetenskaplighet och följsamhet till barnkonventionen. Styrelsen ordnade ett fördjupande seminarium på ämnet i Almedalen där en barnendokrinolog deltog tillsammans med en jurist från Migrationsverket och en etiker.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) släppte i september 2016 en granskning av området skakvåld mot spädbarn. BLF har till SBU framfört kritik angående hur rapporten genomförts, och även oro över att rapportens slutsatser kan bidra till misstro mot barnläkares arbete med barn som far illa. BLF:s huvudbudskap har varit att det är farligt att skaka barn, att våld mot spädbarn förekommer, att barn även om det är svårbegripligt skadas och dödas av föräldrar, och att barnläkarens ansvar är att göra en noggrann medicinsk bedömning och värna om barnets liv och skydd.

I Almedalen ordnades ytterligare ett seminarium på temat Föräldrar med beroendeproblematik – vad gör samhället för det lilla barnet? – med deltagare från bland annat Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet.

Ett för barnsjukvården aktuellt och övergripande ämne är journaltillgång via nätet. Inera AB som står för det nationella regelverket och teknisk lösning har hittills inte gjort någon barnkonsekvensanalys och BLF har framfört krav på detta.

Ekonomi

2016 visade ett minusresultat på drygt 1 miljon kronor. Anledningarna är huvudsakligen en försenad och ofullständig medlemsavgiftsöverföring från SLF (cirka 450 000 kr mindre än vanligt) samt en extra debitering från Wiley för tryckning av ACTA Pediatrica på grund av missad debitering 2015 (cirka 500 000 kr extra). BLF:s kostnader för webredaktören ökade 2016 på grund av en avsiktlig medlemsinventering och administration av medlemsavgifter för medlemmar utan samtidigt SLF-medlemskap.

Växjö 5 april 2017
Anna Bärtås, ordförande


access_time 2018-05-16 17:08:00