Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse Svenska Barnläkarföreningen, 2004

BLF – en förening på tillväxt! Vi har glädjande nog fått 80 nya medlemmar under det gångna året. Barnläkare under utbildning har genom sitt engagemang och sina aktiviteter bidragit till denna positiva utveckling och föryngring.

Möten och utbildningsaktiviteter

I september hölls, genom förre ordföranden Hugo Lagercrantz initiativ, årets Barnläkardagar i Stockholm tillsammans med European Society for Pediatric Research (ESPR). Dagarna höll hög vetenskaplig kvalité och det internationella utbytet var stimulerande. Läkarsällskapets riksstämma hade för första gången barns hälsa och vård som tema. Många av föreningens medlemmar deltog aktivt i symposier och seminarier med barntema, som arrangerades av oss eller tillsammans med andra specialistföreningar. Stämman fick på detta sätt ett stort utbildningsvärde både för barnläkare och andra specialiteter.

Internationell samverkan

Den Nordiska Pediatriska förening (NPF) har haft låg aktivitet efter att de nordiska kongresserna lades ner. En arbetsgrupp, med Björn Wettergren som sammankallande, tillsattes för att komma med förslag till hur den nordiska pediatriska samverkan kan utformas i framtiden. Ett inledande möte hölls i maj 2004 på Nordiska Hälsovårdshögskolan. Bl a föreslogs gemensamma kurser i Barnhälsovetenskap och sammanlänkning av föreningarnas hemsidor. Förslagen kommer att vidareutvecklas under 2005. BLF var även värd för det årliga mötet i CESP, som hölls i Sigtuna i maj. Tack vare att det hölls i Sverige kunde flera av våra medlemmar medverka aktivt.

Utåtriktade aktiviteter

Många av föreningens medlemmar har också deltagit aktivt i debatter om barns hälsa och villkor i samhället, genom debattinlägg och andra framträdanden i media. BLF har även stött arbetsgruppen för flyktingbarn som på olika sätt lyft fram barnens problematik.

Remisser

Föreningen har besvarat många viktiga remisser under det gångna året. Den intresserade kan läsa dessa på hemsidan. Ett yttrande som kan lyftas fram då det berör pediatrikens utveckling i framtiden är det som gällde ”Läkarnas Specialistutbildning och strukturer för medicinska specialiteter. Läkarsällskapets tog i sitt yttrande med vårt förslag om att inrätta en ny grenspecialitet, barn- och ungdomshälsovård, till basspecialiteten barn och ungdomsmedicin.

Information och kunskapsspridning

Via medlemskapet får samtliga medlemmar ett abonnemang på Acta Paediatrica. Dessutom har tidningen Barnläkaren utkommit med 6 nummer. Hemsidan blir allt viktigare för föreningens informationsutbyte och den bör kunna utvecklas till ett ännu aktivare redskap. Styrelsen har haft ett givande möte med webbmasters som kommer att följas upp. Ett avtal har slutits med Growing people, Internetsajt för barns hälso- och sjukvård, om att publicera barnhälsovårdens handbok, för att göra den lättåtkomlig för barnläkare, personal inom hälso- och sjukvård och brukare.

Ekonomi

Föreningens ekonomi har varit ansträngd under året fr a p g a stigande priser på ovanstående prenumerationer. Avtalet har därför omförhandlats, vilket bör medföra en stabilisering av ekonomin på sikt.

Kvalitetsregister

BLF styrelse har haft ett möte med representanter på Landstingsförbundet angående utveckling av pediatriska kvalitetsregister. En enkät till samtliga sektioner och arbetsgrupper om dagsläget för register har genomförts och ett möte hållits med sektions- och arbetsgruppsordförande i frågan. Barn- och ungdomsmedicinska klinikernas verksamhetsberättelse har uppdaterats och en webblösning för insamlande av data har tillskapats.

Utbildningsutkottet har aktivt vidareutvecklat frågor om specialistutbildningen och barnläkares fortbildning.

Jönköping 050413

Boel Andersson Gäre
Ordförande, Svenska Barnläkarförenigen

Till sidans topp


access_time 2014-05-20 10:13:16