Verksamhetsberättelse 2009

Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningen, 2009

Svenska Barnläkarföreningen, BLF, har haft ett intensivt verksamhetsår. Styrelsen har haft sju möten varav ett konstituerande, ett som tvådagars internat hemma hos kassaförvaltaren Måna Wallensteen, ett som heldagsmöte på Svenska Läkaresällskapet samt fyra som telefonsammanträden. Däremellan har styrelsen haft så gott som daglig kontakt via e-post.

Medlemmar

Antalet medlemmar är 1837 och har ökat med 65 personer sedan 2009. 39 procent är mellan 20 och 50 år. Det finns 2245 personer med specialistbevis i barn- och ungdomsmedicin registrerade hos Socialstyrelsen i april 2010. Av dessa är 46 procent 60 år eller äldre.

Möten och utbildningsaktiviteter

Barnveckan i Uppsala besöktes av 720 personer, en toppnotering. Den erbjöd ett rikt vetenskapligt och socialt program som fick en extra guldkant i form av föreläsningar av de tre Rosén von Rosensteinpristagarna; Sunny Anand som talade om smärta, Ed Michell om SIDS och Ingemar Kjellmer om barnläkare igår, idag och i framtiden. Gen-etik och utsatta unga var huvudtema för den gemensamma dagen med barnsjuksköterskorna. Delföreningarna hade välbesökta minisymposier om kängurumetoden, milda skallskador, tonårstjejers hälsa, tonåringar med svår sjukdom, barns sorg och kostråd m.m. Läkemedel för barn och offentlig kontra privat sjukvård debatterades intensivt.

Riksstämman i Stockholm 2009 hade temat Ökad kunskap och klokare vård

  •  för patientens bästa. Vid vår postersession presenterades 39 postrar, fler än någonsin tidigare. Symposierna handlade bl. a. om kvalitet i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, urinvägsinfektioner, neurofibromatos, övergång till vuxenålder och barns hälsa i låginkomstländer.
    Högtidsföreläsare var Torsten Tuvemo som gjorde en elegant exposé över svensk pediatrik de senaste 40 åren. Gästföreläsaren David Skuse från England pratade om neurobiologi bakom välbefinnande.

Barnläkaren

Medlemstidningen Barnläkaren har kommit ut med sex temanummer, vilka belyst andningsreglering, ortopedi/reumatologi, läkemedel, psykosomatik, ungdomsmedicin och allergi/astma. BLF-medlemmar
har generöst delat med sig av kunskap, tid och skrivarenergi. Margareta Munkert Karnros, chefredaktör, får hjälp av en sexhövdad redaktionskommitté. Barnläkaren publiceras även på en egen hemsida www.barnlakaren.se. Förutom Barnläkaren får BLF:s medlemmar Acta Paediatrica som medlemsprenumeration.

Remissvar

Remissflödet har aldrig tidigare varit så omfattande. Medlemmar har besvarat totalt 28 remisser. Här kan nämnas att elva har berört läkemedel. Synnöve Lindemalm har energiskt påmint om vikten av att ha ett barnperspektiv t.ex. för den avreglerade apoteksmarknaden, vid märkning, i bipacksedlar mm. Några tunga remisser har handlat om asyl och flyktingfrågor, om brottslighet som hinder för högskoleutbildning och om integritet och effektivitet. En av de mer omfattande var Socialdepartementets Barnskyddsutredning. Andra handlade om livsmedelsförskrivning, missbruk, alkoholfri graviditet, palliativ sedering, vårdhygien, MRSA, smittskydd, olovlig tobaksförsäljning och fortbildning av specialister. Svaren publiceras på vår hemsida.

Nomineringar till vetenskapliga råd och priser

BLF’s medlemmar är representerade i flera nationella grupper och utredningar. BLF har bl.a. nominerat eller föreslagit BLF-medlemmar till Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, Svenska Läkaresällskapets nämnd, Socialstyrelsens vetenskapliga råd, Statens  beredning för medicinsk utvärdering och till Hippokratespriset, som är Svenska Läkaresällskapets pris för etik i klinisk verksamhet.

Internationell samverkan

BLF deltar i ett europeiskt samarbetet i European Academy of Pediatrics (EAP) liksom i det nordiska samarbetet i Nordisk Pediatrisk Förening, NPF.

Utbildningsguide för specialistutbildningen är klar

Utbildningsutskottet har sammanställt en utbildningsguide med BLF:s nationella rekommendationer. Guiden ger goda förutsättningar att nationellt kunna kvalitetssäkra ST‐utbildningen, redovisa kunskaper och färdigheter, skriftligt dokumentera ST-läkarens olika kompetenser och anger även krav på handledare.
Nu finns också nya målbeskrivningar för respektive barnmedicinsk grenspecialitet.

Utskott för Etik och Barnets Rättigheter har bildats

Utskottet bildades efter beslut vid årsmötet 2009. Staffan Janson är sammankallande, Gunnel Bågenholm, Gisela Dahlquist, Ingemar Kjellmer och Per Hedman medlemmar. Flera frågor har redan kommit på utskottets bord bl.a. massmedia och exponering av barn, etikundervisning under läkarutbildning, omskärelse av gossar och undersökning om asylsökande flickor är könsstympade eller ej. Utskottet har besvarat remisser och en skrivelse från Barnmedicinska Etiska Rådet i sydöstra sjukvårdsregionen om behandling av barn med extremt dyra läkemedel.

Medverkan i offentlig debatt om barns hälsa och välbefinnande

BLF har deltagit offentligt via debattartiklar och framträdanden i massmedia rörande papperslösa barns sjukvård, om behov av barnkompetens på sjukvårdsrådgivningen, mediaexponering av barn och att ensamkommande asylsökande barn skickas åter till Malta.

www.blf.net

Kommunikation med medlemmarna sker mest via BLF:s hemsida, www.blf.net. Ny webbmaster är Marianne Bergström, som givit sidan nytt utseende, innehåll och aktuella adresser och länkar.

Övrigt

  • BLF har verkat för att den privata föräldrastödssajten www.growingpeople.se (GP) blir offentligt driven. Den 1 mars 2010 övergick GP till Sjukvårdsrådgivningen, som ett led i skapandet av en nationell elektronisk barnportal med samlad information om och för barn.
  • Inför vaccination av barn mot pandemisk Influensa A(H1N1) initierade BLF ett tvärprofessionellt möte mellan Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet för att diskutera effekterna av skvalen, ett på barn oprövat adjuvans. BLF medverkade också i att ta fram nationella rekommendationer för influensavaccinationen.
  • BLF har påtalat behovet av ökad barnmedicinsk kompetens på Socialstyrelsen (SoS) och engagemang i frågor av nationell och övergripande karaktär via kontakter med generaldirektörer, tjänstemän, och politiker. Ett första resultat ses i det senaste regleringsbrevet för Socialstyrelsen. Där står: “Socialstyrelsen ska tillse att vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossnings- nyföddhets- barn- och skolhälsovård/elevhälsa finns utarbetade, tillgängliggörs och hålls uppdaterade”.

För Svenska Barnläkarföreningens styrelse, 9 april 2010
Margareta Blennow, Ordförande

Till sidans topp


access_time 2014-05-15 16:08:18