Verksamhetsberättelse 2010

Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningen, 2010

Verksamhetsåret 2010 för Svenska Barnläkarföreningen, BLF, har präglats av hög aktivitet internt såväl som externt. Styrelsen har under 2010 haft nio möten varav ett som tvådagars internat, fyra som telefonsammanträden och tre som dagsmöten varav ett med delföreningarna i samband med Riksstämman. Däremellan har styrelsen haft tät kontakt via e‐post.

Medlemmar

Antalet medlemmar är 1872 och har ökat med 47 personer sedan 2009. På Socialstyrelsen fanns totalt 2336 specialister registrerade februari 2011, varav 30 procent mellan 20 och 50 år.

Möten och utbildningsaktiviteter

Barnveckan i Jönköping besöktes av c:a 700 personer, ännu en toppnotering i nivå med föregående år. Den erbjöd ett rikt vetenskapligt och socialt program. Pediatriken i framtiden var huvudtema för den gemensamma dagen med barnsjuksköterskorna. Delföreningarna hade välbesökta minikurser såväl som tyngre och bredare symposier. Inte minst läkemedel och säkerhet som behandlades ur olika vinklar under en hel dag väckte stort intresse. Etiksymposiet under ledning av Daniel Brattgård, teolog och sjukhuspräst i Göteborg, var en annan programpunkt som rönte stor uppmärksamhet.

Riksstämman i Stockholm 2010 hade temat En jämlik vård. Vid vår postersession presenterades 32 postrar, vilket var i nivå med föregående år. Posterpris delades ut till Fredrik Stenius, Anna Myléus och Hanna Goksör på basen av vetenskaplig kvalitet, klinisk relevans och presentation. Pris för den mest citerade pediatriska originalartikeln 2009 med en barnläkare som första författare gick till Catrin Furuhjelm. Högtidsföreläsare var Sven Bremberg och Sten‐A Ivarsson vars föredrag ”Att främja barn och ungas hälsa – ett framtidsperpektiv” respektive ”Hur påtvingad forskning ledde till livslångt engagemang” stimulerade auditoriet på högsta nivå. Gästföreläsaren Charles Watters från England föreläste mycket initierat om ensamkommande flyktingbarn i olika delar av EU.

Barnläkaren

Medlemstidningen Barnläkaren har kommit ut med sex temanummer, vilka under 2010 belyst ungdomsmedicin, allergi och astma, neonatologi, barnhälsovård, onkologi samt interkulturell medicin. Det första numret för 2011 blickade tillbaka på medlemstidningens 30‐åriga historia. Några ord från läsarna visar att Barnläkaren är intressant för unga såväl som för pensionärer, för medlemmar bosatta utomlands och även för kulturarbetare och företagare. BLF‐medlemmarnas egna insatser som gästredaktörer och skribenter är mycket uppskattade och ovärderliga. Barnläkaren publiceras även på en egen hemsida www.barnlakaren.se. Förutom Barnläkaren får BLF:s medlemmar Acta Paediatrica som medlemsprenumeration.

Remissvar

Remissflödet är stadigt högt. BLFs medlemmar har besvarat ett 30‐tal remisser varav flera handlat om läkemedel. Andra områden som berörts är biobankslagen, nationella kvalitetsregister samt hälsoundersökning av asylsökande. Svaren publiceras på vår hemsida.

Nomineringar till vetenskapliga råd och priser

BLF:s medlemmar föreslås/nomineras till olika råd och nämnder och är representerade i flera nationella grupper och utredningar. Gisela Dahlquist tilldelades Svenska Läkaresällskapets Hippokratespriset 2010 för sitt engagemang i etikfrågor.

Internationell samverkan

BLF deltar i ett europeiskt samarbetet i European Academy of Pediatrics (EAP) liksom i det nordiska samarbetet i Nordisk Pediatrisk Förening, NPF.

Politikerkontakt

BLF:s ordförande har tillsammans med representanter från Svenska Läkarsällskapet sammanträffat med Barn‐ och äldreminister Maria Larsson och bl.a. diskuterat utsatta barns situation i Sverige, FNs barnkonvention i svensk lagstiftning/implementeringen av FN:s barnkonvention samt värdet av mötet mellan professionen och beslutsfattare.

Samarbetet med BLU och kommunikation med IPULS

BLU har påpekat svårigheter med tillgång till kurser för ST‐läkare. Detta föranledde kontakt med IPULS. Problembeskrivning, klarlägganden och åtgärdsplan finns dokumenterat på BLF:s hemsida.

www.blf.net

Kommunikation med medlemmarna sker mest via BLF:s hemsida, www.blf.net som webbmaster Marianne Bergström håller uppdaterad.

Viktiga policydokument på hemsidan

Efter ett omfattande arbete i BLF:s utskott för Etik och Barnets Rättigheter finns nu följande användbara dokument på hemsidan:

  • Barnläkaren och massmedia.
  • Svenska Barnläkarföreningens policy rörande Barnets rättigheter.

Övrigt

  •  Den 1 mars 2010 övergick den tidigare privata föräldrastödssajten Growing People till att bli offentligt driven av Inera AB (Sjukvårdsrådgivningen/1177) som ägs av Sveriges samtliga landsting och regioner. BLF finns representerad i redaktionsrådet.
  • BLF skrev tillsammans med flera andra organisationer, däribland Läkarförbundet och Vårdförbundet, till utredningen ”Vård för papperslösa och asylsökande” med uppmaning om att lägga ett förslag till lagstiftning förenligt med vårdprofessionernas etiska koder.
  • BLF har i en skrivelse till Läkarförbundet påtalat lönesituationen för Barnläkare.
  • BLF har skriftligen till Socialstyrelsen uppmärksammat avsaknaden av medicinsk sakkunnig i Registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser samt föreslagit en lösning på denna brist.
  • BLF har på inbjudan från Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation redovisat synpunkter avseende ALF‐avtalet inför omförhandling av nytt nationellt ALF‐avtal

För Svenska Barnläkarföreningens styrelse, 1 april 2011

Nina Nelson, Ordförande

Till sidans topp


access_time 2014-05-15 16:06:44