Verksamhetsberättelse 2011

Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningen, 2011

vb_BLF_2011

Verksamhetsåret 2011 för Svenska Barnläkarföreningen, BLF, var ett år som kännetecknats av högt tempo och hög intensitet i vitt skilda frågor, ofta med europeiskt perspektiv. Styrelsen har under det gångna året haft åtta möten varav ett som tvådagars internat, tre som telefonsammanträden och två som dagsmöten samt ett med delföreningarna i samband med Riksstämman och ett möte vid Barnveckan i Umeå. Däremellan har styrelsen haft kontinuerlig kontakt via e‐post.

Medlemmar

Antalet medlemmar är 1917, varav 722 är under 50 år. Medlemsantalet har ökat med 45 personer sedan förra året. På Socialstyrelsen finns totalt 2384 specialister registrerade. Av dessa är c:a 700 pensionärer.

Möten och utbildningsaktiviteter

Barnveckan i Umeå besöktes av 880 personer vilket är rekord. Workshops och minisymposier uppskattades stort, inte minst av våra yngre medlemmar. Märkbart var att flera av besökarna kom för att stanna flera av veckans dagar. Utöver det fina och högaktuella vetenskapliga programmet kände sig många berikade och stimulerade av det sociala programmet som vidgade våra vyer om det egna landets kulturella och historiska utbud. Akut pediatrik och transporter av svårt sjuka barn, den nya ST‐utbildningen i praktiken, barn som far illa, smärta samt vaccinationer är några exempel från en fullspäckad vecka. Etiksymposiet liksom ADHD‐ymposiet gav möjlighet till dialog med våra vänner inom barnpsykiatrin.

Barnläkarföreningens program vid Riksstämman november 2011 innehöll många symposier som behandlade aktuella ämnen såsom Barn och läkemedel, Barn i skärningspunkten mellan pediatrik och psykiatri, Kvalitetsregister, Ensamkommande flyktingbarn samt Nordens första barnhospice. Postersessionen med 30 postrar var väl besökt, och pris till tre bästa postrar gick till Pär Brandström, Annika Winbo och Ulf Söderström. Pär Brandström fick även pris för mest citerade pediatriska artikeln 2010. Årets högtidsföreläsare var Gisela Dahlquist som gav en fin överblick av ”Barnet i välfärdsstaten —om pediatrikens nya utmaningar”, och inbjuden gästföreläsare Katarina Leblanc som delade med sig av sin högtstående kunskap om ”Mesenkymala stamceller som immunhämmande behandling”.

Barnläkaren

Medlemstidningen Barnläkaren har utkommit med sex temanummer, vilka under 2011 belyst neuropsykiatri, gastroenterologi, sömn, akutpediatrik, fysisk aktivitet samt barn och kultur. De första två numren för 2012 berörde forskning samt barn och infektioner. Det omvittnas fortsatt att Barnläkaren är intressant för unga såväl som för pensionärer, för medlemmar bosatta utomlands och även för kulturarbetare och företagare. BLF‐medlemmarnas egna insatser som gästredaktörer och skribenter är ovärderliga. Barnläkaren publiceras även på en egen hemsida www.barnlakaren.se. Förutom Barnläkaren får BLFs medlemmar Acta Paediatrica som medlemsprenumeration.

Remissvar och skrivelser

BLFs medlemmar besvarar årligen ett 30‐tal remisser varav flera även det gångna året handlat om läkemedel. Andra viktiga områden som berörts är exempelvis nutrition, barns rätt till vård, åldersutredning av invandrar‐ och adoptivbarn, din journal på nätet, EUdirektiv om mänskliga organ avsedda för transplantation samt missbruk och beroende. Forskningsfrågor och läkares specialisttjänstgöring har varit fokus för flera skrivelser och remisser. Nomineringar till vetenskapliga råd och priser BLF’s medlemmar föreslås/nomineras till olika råd och nämnder och är representerade i flera nationella grupper och utredningar. Bland annat tilldelades Synnöve Lindemalm ”IT i vården‐priset 2011″ för en it‐lösning för säkrare hantering av barnläkemedel.

Internationell samverkan

BLF deltar i European Academy of Pediatrics (EAP) och i Nordisk Pediatrisk Förening, NPF. Nina Nelson och Björn Wettergren representerar i bl.a. tertiary och primary care grupperingar.

Delföreningar

Delföreningarna utgör stommen i BLFs verksamhet. I BLF‐styrelsen finns nu en kontaktperson för varje delförening för att underlätta kontinuerlig kontakt. Många delföreningar arrangerar kurser och möten, bidrar i framtagande av nationella PM/vårdprogram samt har representanter i vetenskapliga råd eller när olika myndigheter arrangerar aktiviteter med barnfokus. På delföreningarnas respektive hemsidor kan man ta del av verksamhetsberättelser och andra dokument.

BLU – nätverket för barnläkare under utbildning

Som är en intresseförening i BLF har bl.a. jobbat med PREP SA (Pediatrics Review and Education Program Self‐Assessment, se artikel i Barnläkaren) samt förbättrat sin hemsida.

www.blf.net

Kommunikation med medlemmarna sker till del via mail och brev men huvudsakligen via BLFs hemsida, www.blf.net som webbmaster Marianne Bergström håller uppdaterad.

Övrigt

  • Som tidigare nämnts övergick tidigare privata föräldrastödssajten growing people till att bli offentligt driven av Inera AB (Sjukvårdsrådgivningen/1177) under 2010. BLF‐ styrelsens ordförande har tillsammans med HÖVs ordförande (delföreningen för hälso- och öppenvård) under året träffat ledningen för CeHiS (Center för E-hälsa i samverkan) och Inera a för att arbeta fram villkor och avtal för överföring av och samverkan kring Rikshandboken, en nationell PMsamling inom barnhälsovård riktad till professionen. Detta planeras bli klart under 2012.
  • BLF har varit representerad vid möte med Socialstyrelsen avseende utredningen om avancerad barnkirurgi som riksspecialitet. BLFs delförening för neonatologi har i samverkan med BLF–styrelsen uttalat sig i en skrivelse om detta till Socialstyrelsen (se hemsidan).
  • IPULS nya modell för STinspektioner har varit föremål för diskussion internt liksom mellan så gott som samtliga specialitetsföreningar. BLF inbjöds tillsammans med andra specialitetsföreningar till ett rundabordssamtal tillsammans med representanter för IPULS styrelse. BLF‐styrelsen har föreslagit att tidigare SPUR‐inspektörer för Barn– och ungdomsmedicin kvarstår och därmed kan jämföra och kommunicera erfarenheter kring ändrade rutiner och styrning. Se vidare på vår hemsida liksom tidigare artikel i Läkartidningen.
  • BLF har i utbildningsutskottet i samverkan med delföreningarna sammanställt ”Riktlinjer för det vetenskapliga arbetet vid ST -utbildning i pediatrik” (se hemsidan) vilka diskuterats och förmedlats till landets verksamhetschefer.
  • BLF finns representerad i flera av Svenska Läkaresällskapets kommittéer och delegationer.

För Svenska Barnläkarföreningens styrelse, 20 april 2012

Nina Nelson, Ordförande

 

Till sidans topp


access_time 2014-05-15 16:10:32