Verksamhetsberättelse 2013

Årsberättelse för Svenska Barnläkarföreningen, 2013

Sammanträden

Verksamhetsåret 2013 präglades av många frågor som krävde stort engagemang från styrelsen. Två nya styrelseledamöter invaldes vid årsmötet i april 2013 för att ersätta vakanser. Styrelsen var i övrigt oförändrad under verksamhetsåret. Utöver frekventa emailkontakter i löpande frågor hade styrelsen 5 protokollförda sammanträden under året, inkl. ett 2-dagarsinternat samt två telefonmöten. I nära anslutning till Riksstämman 2013 hölls ett halvdagsmöte med representanter för BLFs del- och intresseföreningar för att mer ingående diskutera angelägna frågor. Utfallet av detta bedömdes som mycket gott varför det bestämdes att ett dylikt möte skulle hållas årligen i anslutning till Barnveckan eller Riksstämman.

Medlemmar

Antalet medlemmar i BLF var vid senaste årsskiftet 1963 barnläkare, en ökning med 14 personer sedan året innan. 357 medlemmar var 67 år eller äldre. I Sverige fanns 2013 sammantaget 3030 läkare med barnspecialitet i SoS’s register, av vilka 2037 var 65 år eller yngre. Könsfördelningen var 52% kvinnor/ 48% män. Antalet läkare i Sverige under 2013 var c:a 35000.

Möten och utbildningsaktiviteter

Barnveckan – Sveriges största barnkongress – arrangerades 22-25 april 2012 av Barnkliniken i Karlstad. Mötet lockade många deltagare att anmäla sig till det spännande programmet. Delföreningarnas aktiviteter, inbjudna föreläsningar från professionen och andra, symposier, minikurser, posters och fackliga/professionella aktiviteter fanns på programmet. Det sociala programmet var rikt och innefattade förstås en mycket sevärd en utställning av Lars Lerin. Barnveckan hade som vanligt lockat många sponsorer och ekonomin gick därför ihop med visst överskott till arrangörerna och BLF.

Den Medicinska Riksstämman 2013 hade en helt ny tappning i ett ambitiöst försök till förnyelse. Den avhölls för första gången i centrala Stockholm på Stockholm Waterfront och endast under två dagar. Antalet deltagare var cirka 2000, vilket arrangörerna hade räknat med. Den största nyheten var att sektionsprogrammen ersatta av sektionsöverskridande aktiviteter för att skapa intresse till tvärprofessionella frågor. Pediatriken/BLF bidrog med gästföreläsaren professor Paul Leeson från Oxford, som talade om barnkardiologens roll att förebygga kardiovaskulär sjukdom i vuxen ålder. Hedersföreläsare var professor em. OlleHernell från Umeå som höll en uppskattad föreläsning med titeln: Från digestion tillinflammation – en resa i pediatrisk nutrition under 40 år. BLF bidrog också starkt till flerasymposier om socialpediatrik, plötslig spädbarnsdöd, barnfetma, cellterapi och transplantation, medfödda missbildningar, barndiabetes och vaccinationer.

Barnläkaren

BLFs medlemtidskrift Barnläkaren utkom under året som vanligt med 6 temabaserade nummer inom viktiga pediatriska ämnesområden. Redaktionsrådet, där BLFs ordf. är ledamot och ansvarig utgivare, hade under året 5 sammanträden för att planera innehållet av de nästkommande numren. Medlemmarna har under året varit aktiva med debattinlägg och i återkommande sektioner som behandlar aktuella barnläkarfrågor, såsom ”Svar direkt”. ”Barnläkaren” välkomnar fler debattinlägg, artiklar och annat material från medlemmarna. Tidskriften Barnläkaren finansieras delvis med annonsintäkter. Dessa har fortsatt att minska och nya grepp har tagits för att öka antalet annonser. Detta har setts som nödvändigt för att kunna upprätthålla kvaliteten i trycket och utgivningen. BLFs medlemmar får fortsatt den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica som medlemsförmån och uppmanas starkt att bidra med vetenskapliga manuskript. Stiftelsen Acta Paediatrica som sammanträder under Barnveckan varje år önskar också fler medlemmar.

Remissvar och skrivelser

BLF får årligen ett stort antal remisser, skrivelser och frågor från departement, myndigheter, organisationer, media och enskilda individer. BLF har som målsättning att lämna svar i alla fall där frågan är relevant för BLF och sakkunskap finns. Ett 15-tal formella remisser som kommer direkt från departementen eller via SLS/ SLF hanteras varje år med hjälp av sakkunskap i styrelsen, delföreningarna eller bland enskilda medlemmar. Som vanligt har läkemedelsfrågor dominerat. Även remisser om barns rättigheter, vårdorganisation och myndighetsregulatoriska frågor för läkare har besvarats.

Nomineringar till priser och akademiska råd

Pristagarna i Young Investigator Award utses av ordföranden i Stiftelsen Acta Paediatrica i samarbete med chefredaktören för tidskriften med samma namn, samt av ordföranden i Svenska Barnläkarföreningen. Ronald MacDonalds pris för bästa avhandling i pediatrik har tidigare delats ut under Barnveckan. Styrelsen för Ronald McDonalds stiftelse meddelade under hösten 2013 att man inte avsåg att dela ut priset under 2014. Styrelsen för BLF beslöt därför att dela ut ett pris för bästa avhandling i pediatrik under närmast föregående år (2013) i Rolf Zetterströms namn, med start 2014. Rolf Zetterström, som avled 2011 vid 91 års ålder var en av Sveriges ledande och mest internationellt kända pediatriker och chefredaktör för Acta Pediatrica under 40 års tid.

BLF’s medlemmar föreslås/nomineras ofta till olika specialistråd och nämnder och är representerade i flera nationella grupper och utredningar. BLF vill tacka de medlemmar som engagerat medverkar i detta viktiga samhällsarbete för barn. BLF är också engagerat i olika internationella vetenskapliga sammanslutningar med fokus på pediatrik

Viktiga frågor under 2013

BLF har synts i media via olika företrädare. I seriösa media har BLF varit aktiv i DN Debatt (rituell omskärelse av spädbarn); läkemedel till barn (SvD) och åldersbestämning av flyktingbarn ) (TV); m.fl. ärenden. Utbildningsutskottet, som är ett av BLFs mest aktiva organ, tackas för stort engagemang under 2013. Översyn över barnläkarnas specialistindelning och revideringen av målbeskrivningarna för specialistutbildningen krävde stora insatser under året. Andra frågor som engagerat BLF har varit specialistskrivningen som genomfördes via Jonnas Ludvigssons engagemang, transporter av svårt sjuka barn i Sverige (en utredning pågår) och kommande förväntad barnläkarbrist.

Hemsidan

Ett arbete med en ny hemsida för BLF har inletts. Webdesigner har kontrakterats och arbetet har kommit halvvägs. Annonsering av arrangemang och konferenser sker på BLFs hemsida. BLF tackar för medlemmarnas aktivitet att hålla hemsidan uppdaterad via webmaster Marianne Bergström. Ny webadress kommer att vara www.barnlakarföreningen.se.

April 2014, Olle Söder, ordf. BLF

Till sidans topp


access_time 2014-05-15 16:17:47