Barns journal på nätet — yttrande från BLF´s utskott för etik och barnets rättigheter

Publicerad
2017-06-21 01:32:49
Skribent

BLF´s utskott för etik och barnets rättigheter har fått möjlighet att yttra sig över en tilltänkt Barnkonsekvensanalys över tillgång till barns journal via nätet.

Se tidigare inlägg 2017-03-13 samt Ineras svar 2017-05-14

Etikutskottets yttrande 2017-06-09

 

forum Kommentarer

 • Uppdatering. Svar från Inera 29/6 2017.
  ”Utöver nationella ramverket och juridisk PM har en mindre arbetsgrupp bjudit in en bred grupp från landsting och regioner till workshop (januari 2017 på Inera) för att särskilt beakta minderårigas behov av skydd och delaktighet gällande direktåtkomst. Den workshopen identifierade ett antal risker rörande olika situationer som kan uppstå och i förhållande till olika åldersgrupper. Utifrån riskerna togs 19 ”rekommendationer” fram av arbetsgruppen och skickades ut till workshopens deltagare och andra intressenter. (Maj 2017)

  Barnets rättigheter och hur de kan beaktas i det lokala genomförandet bifogades som en kort ”barnkonsekvensanalys”.
  Myndigheten barnombudsmannen avböjde att göra en barnkonsekvensanalys och den gjordes istället av Region Uppsalas barnrättsombud. Syftet var att beskriva och kommentera några grundläggande perspektiv inom barnets rätt. Vidare var analysens grundfråga ”hur” direktåtkomst ska kunna genomföras säkert för barn och unga snarare än ”om” det ska genomföras.

  Svaren som inkommit på rekommendationer och barnkonsekvensanalysen ska vi nu titta närmare på för att under sommaren jobba med ett ”frågor/svar” komplement där de vanligast förekommande frågorna besvaras eller kommenteras. Här kommer även stöddokument för de rutiner som skapas finnas med.”

  Anna Bärtås

  , 29 juni, 2017 |

Kommentera